Wyniki egzaminów

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego udostępnione będą zdającym najpóźniej do 11 sierpnia 2020 r. Wyniki można sprawdzić na prywatnym koncie zdającego z wykorzystaniem loginów i haseł uzyskanych w szkole oraz można odebrać osobiście w szkole od 11 sierpnia 2020 r. od godz. 1100.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (8 września 2020 r., godz. 1400) może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:

  1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz
  2. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

W terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) zdający składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_1905.), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 28 sierpnia 2020 r. Z reguły egzamin w terminie poprawkowym zdawany jest w macierzystej szkole.

Wyniki egzaminu poprawkowego zostaną udostępnione zdającym i przekazane szkołom do 30 września 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Uczniowie i absolwenci zdający egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą mogli odebrać świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie bądź informację o uzyskanych wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 31 sierpnia 2020 r. w sekretariacie szkoły.

Przewiń do góry
Skip to content