facebook samochodówka koszalin bip samochodówka koszalin eduportal koszalin

Egzamin zawodowy

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

„Stary” egzamin

„Nowy” egzamin

 

Czerwiec 2017

Styczeń 2017

Czerwiec 2017

3 TA

 

X

X

3 TB

 

X

X

4 TA

X

 

4 TB

 X

 

3 ZA

 

 

X

3 ZE

X

Uwaga:

 1. „Stary” egzamin zawodowy odbędzie się po raz ostatni w czerwcu 2017 roku.
 2. Tabela dotyczy uczniów zdających egzaminy po raz pierwszy.
 3. Uczeń lub absolwent, który chce przystąpić  kolejny raz do jednego lub kilku egzaminów z kwalifikacji, może to zrobić po otrzymaniu na piśmie informacji o niekorzystnym wyniku egzaminów. Należy złożyć kolejną deklarację w macierzystej szkole na 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. Trzeci egzamin z tej samej kwalifikacji jest płatny .

Objaśnienia: X – tylko dla zawodu technik pojazdów samochodowych

Zestawienie terminów egzaminów (szczegóły poniżej)

 Egzaminy zawodowe będą odbywać się według „starych” i „nowych” zasad:

„Stary” egzamin  jest to jeden egzamin złożony z części pisemnej i praktycznej. Dotyczy wyłącznie absolwentów z lat ubiegłych w wymienionych zawodach.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracja do dyrektora szkoły do dnia 20 grudnia 2016 r.

 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do lipca.
 • Egzamin zdawany jest w macierzystej szkole zdającego (chyba, że ze względów organizacyjnych OKE skieruje zdającego na część praktyczną do innego ośrodka).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch części:

 • pisemnej – w postaci testu jednokrotnego wyboru i trwający 120 minut, zawiera 50 pytań z zakresu zawodu oraz 20 z przedsiębiorczości. Aby zdać, należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 25 pytań (50%) z pierwszej części i jednocześnie 6 pytań z drugiej 30%.
 • praktycznej – w postaci pracy do wykonania. Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum samochodowego wykonują zadanie praktyczne na stanowisku, a technikum mechanicznego – piszą pracę pisemną. Czas trwania egzaminu zależy od specyfiki zawodu i wynosi do 180 do 240 minut. Pracę ocenia egzaminator według klucza. Aby zdać należy uzyskać 75% punktów.

Warunkiem otrzymania dyplomu jest zdanie obu części egzaminu. Zdana część egzaminu jest „ważna” przez kolejne trzy lata i wystarczy w tym czasie ponownie przystąpić do niezdanej części egzaminu (pisemnej, ustnej lub obu).

Co roku należy złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu.

 

Terminy obowiązujące w roku szkolnym 2016/17:

 • do 20 grudnia 2016 r. – termin składania deklaracji przez ucznia do dyrektora szkoły,
 • 12 czerwca 2017 r.,  godzina 12.00 – etap pisemny dla wszystkich zawodów,
 • 13 czerwca 2017 r.  – etap praktyczny dla zawodu technik pojazdów samochodowych, technik mechanik i technik spedytor wg oddzielnego harmonogramu

25 sierpnia 2017. r – wydawanie dyplomów dla osób, które zdały egzamin oraz informacji o wynikach dla pozostałych (sekretariat szkoły).

Szczegółowe informacje na temat zakresu egzaminu zawodowego oraz przebiegu zawarte są w informatorach z poszczególnych zawodów, opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Ważne linki:

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Technik mechanik
Informator egzaminacyjny dla zawodu technik mechanik
Przykładowe rozwiązania zadań dla zawodu technik mechanik
Technik pojazdów samochodowych
Informator egzaminacyjny dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor
Informator egzaminacyjny dla zawodu technik spedytor
Przykładowe rozwiązanie zadania praktycznego dla zawodu technik spedytor
Zasadnicza szkoła zawodowa
Informator egzaminacyjny dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych
Informator egzaminacyjny dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych

 

 

„Nowy ” egzamin  polega na zdawaniu tzw. kwalifikacji przypisanych do zawodu.

W bieżącym roku szkolnym zdają go klasy:

3 TA – kwalifikacja M.18 (w styczniu) i M.12 (w czerwcu) dla zawodu technik pojazdów samochodowych / technik spedytor A.29 (w czerwcu)

3 TB – kwalifikacja M.18 (w styczniu) i M.12 (w czerwcu) dla zawodu technik pojazdów samochodowych / technik mechanik M.20 (w czerwcu)

4 TA – technik pojazdów samochodowych – kwalifikacja M.42 (w styczniu) / technik mechanik – M.44 (w styczniu)

4 TB – technik pojazdów samochodowych – kwalifikacja M.42 (w styczniu) / technik spedytor – A.28 (w styczniu)

3 ZA – M.18 (w czerwcu) dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych

3 ZE – M.12 (w czerwcu) dla zawodu  elektromechanik pojazdów samochodowych / M.24 blacharz samochodowy

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracja do dyrektora szkoły na 4 miesiące przed planowanym terminem egzaminu.

 • Egzamin zdawany jest w macierzystej szkole zdającego (chyba, że ze względów organizacyjnych OKE skieruje zdającego na część praktyczną do innego ośrodka).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch części:

 • pisemnej – w postaci testu jednokrotnego wyboru, trwającego 60 minut, zawierającego 40 pytań z zakresu zawodu. Aby zdać, należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 20 pytań (50%).
  W naszej szkole egzamin pisemny odbywa się w postaci elektronicznej.
 • praktycznej – w postaci pracy do wykonania. Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej, kandydaci na techników pojazdów samochodowych i technikum mechanicznego wykonują zadanie praktyczne na stanowisku, a kandydaci na techników spedytorów opracowują projekt w postaci dokumentacji. Czas trwania egzaminu zależy od specyfiki zawodu i wynosi do 120 do 240 minut. Pracę ocenia egzaminator według klucza. Aby zdać należy uzyskać 75% punktów.

Warunkiem otrzymania dyplomu jest zdanie egzaminu ze wszystkich kwalifikacji i pomyślne ukończenie szkoły. Zdana część egzaminu jest „ważna” przez kolejne trzy lata i wystarczy w tym czasie ponownie przystąpić do niezdanej części egzaminu (pisemnej, ustnej lub obu) w kolejnych sesjach. Drugi egzamin z danej kwalifikacji jest płatny.

Na każdą sesję należy złożyć oddzielną deklarację przystąpienia do egzaminu.

 

Terminy obowiązujące w roku szkolnym 2016/17:

Sesja styczeń / luty

 • do 9 września 2016 r. – termin składania deklaracji przez ucznia do dyrektora szkoły na sesję styczeń/ luty,
 • 12 stycznia 2017 r.  etap pisemny (3 TA, 3 TB, 4TA, 4 TB) oraz poprawki,
 • od dnia 9 stycznia 2017 r.  – etap praktyczny  (3 TA, 3 TB, 4TA, 4 TB) wg oddzielnego harmonogramu
 • 31 marca 2017 r. – wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Sesja czerwiec / lipiec

 • do 15 lutego 2017 r. – termin składania deklaracji  na sesję czerwiec/lipiec
 • 20 czerwca 2017 r.  etap pisemny (3 TA, 3 TB, 3 ZA, 3 ZE),
 • W dniach 16 czerwca – 8 lipca 2017 r.  – etap praktyczny  (3 TA, 3 TB, 3 ZA, 3 ZE) wg oddzielnego harmonogramu
 • 25 sierpnia 2017 r. – wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu egzaminu zawodowego oraz przebiegu zawarte są w informatorach z poszczególnych zawodów, opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Ważne linki:

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Technik mechanik
• Informator egzaminacyjny dla zawodu technik mechanik
Technik pojazdów samochodowych
Informator egzaminacyjny dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor
Informator egzaminacyjny dla zawodu technik spedytor

Zasadnicza szkoła zawodowa
Informator egzaminacyjny dla zawodu blacharz samochodowy
Informator egzaminacyjny dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych
Informator egzaminacyjny dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych