facebook samochodówka koszalin bip samochodówka koszalin eduportal koszalin

Egzamin zawodowy 2019

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Styczeń 2019

Czerwiec 2019

3TA

M.18

M.12

3TB

 M.18

M.12

3TC

M.20 / A.29

4TA

M.42

4TB

M.42

4TC

M.44 / A.28

3BZA

 

M.18 

3BZE

M.24 / M.12

Uwaga:

 1. Tabela dotyczy uczniów zdających egzaminy po raz pierwszy.
 2. Uczeń lub absolwent, który chce przystąpić  kolejny raz do jednego lub kilku egzaminów z kwalifikacji, może to zrobić po otrzymaniu na piśmie informacji o niekorzystnym wyniku egzaminów. Należy złożyć kolejną deklarację w macierzystej szkole na 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. Trzeci egzamin z tej samej kwalifikacji jest płatny .

Zestawienie terminów egzaminów (szczegóły poniżej)

Egzamin  polega na zdawaniu tzw. kwalifikacji przypisanych do zawodu.

W bieżącym roku szkolnym zdają go klasy:

3TA – kwalifikacja M.18 (w styczniu) i M.12 (w czerwcu) dla zawodu technik pojazdów samochodowych

3TB – kwalifikacja M.18 (w styczniu) i M.12 (w czerwcu) dla zawodu technik pojazdów samochodowych

3TC – zdaje tylko w czerwcu: M.20 – zawód technik mechanik, A.29 – technik spedytor

4TA – technik pojazdów samochodowych zdaje tylko w styczniu – kwalifikacja M.42
4TB – technik pojazdów samochodowych zdaje tylko w styczniu – kwalifikacja M.42
4TC – technik mechanik – M.44 / technik spedytor – A.28 (styczeń 2019)

3BZA – M.18 (w czerwcu) dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych

3BZE – M.12 (w czerwcu) dla zawodu  elektromechanik pojazdów samochodowych / M.24 blacharz samochodowy

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracja do dyrektora szkoły na 4 miesiące przed planowanym terminem egzaminu (w bieżącym roku do 9 września oraz do 18 lutego na sesję letnią).

 • Egzamin zdawany jest w macierzystej szkole zdającego (chyba, że ze względów organizacyjnych OKE skieruje zdającego na część praktyczną do innego ośrodka).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch części:

 • pisemnej – w postaci testu jednokrotnego wyboru, trwającego 60 minut, zawierającego 40 pytań z zakresu zawodu. Aby zdać, należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 20 pytań (50%).
  W naszej szkole egzamin pisemny odbywa się w postaci elektronicznej.
 • praktycznej – w postaci pracy do wykonania. Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej, kandydaci na techników pojazdów samochodowych i technikum mechanicznego wykonują zadanie praktyczne na stanowisku, a kandydaci na techników spedytorów opracowują projekt w postaci dokumentacji. Czas trwania egzaminu zależy od specyfiki zawodu i wynosi do 120 do 240 minut. Pracę ocenia egzaminator według klucza. Aby zdać należy uzyskać 75% punktów.

Warunkiem otrzymania dyplomu jest zdanie egzaminu ze wszystkich kwalifikacji i pomyślne ukończenie szkoły. Zdana część egzaminu jest „ważna” przez kolejne trzy lata i wystarczy w tym czasie ponownie przystąpić do niezdanej części egzaminu (pisemnej, ustnej lub obu) w kolejnych sesjach. Trzeci ponowny egzamin z danej kwalifikacji jest płatny.

Na każdą sesję należy złożyć oddzielną deklarację przystąpienia do egzaminu.

Terminy obowiązujące w roku szkolnym 2018/19:

Sesja styczeń / luty

 • do 9 września 2018 r. – termin składania deklaracji przez ucznia do dyrektora szkoły na sesję styczeń/ luty,
 • 10 stycznia 2019 r.  etap pisemny (3TA, 3TB, 4TA, 4TB) oraz poprawki,
 • od dnia 9 stycznia 2019 r.  – etap praktyczny  (3TA, 3TB, 4TA, 4TB) wg oddzielnego harmonogramu
 • 22 marca 2019 r. – wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Sesja czerwiec / lipiec

 • do 18 lutego 2019 r. – termin składania deklaracji  na sesję czerwiec/lipiec
 • 18 czerwca 2019 r.  etap pisemny (3TA, 3TB, 3TC, 3ZA, 3ZE),
 • od 17 czerwca  2019 r.  – etap praktyczny  (3TA, 3TB, 3TC, 3ZA, 3ZE) wg oddzielnego harmonogramu
 • 30 sierpnia 2019 r. – wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

Szczegółowe informacje na temat zakresu egzaminu zawodowego oraz przebiegu zawarte są w informatorach z poszczególnych zawodów, opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i Centralną Komisję Egzaminacyjną.

 

Ważne linki:

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Technik mechanik
• Informator egzaminacyjny dla zawodu technik mechanik
Technik pojazdów samochodowych
Informator egzaminacyjny dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor
Informator egzaminacyjny dla zawodu technik spedytor

Zasadnicza szkoła zawodowa
Informator egzaminacyjny dla zawodu blacharz samochodowy
Informator egzaminacyjny dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych
Informator egzaminacyjny dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych