SPinKa – Szkolny Punkt Informacji i Kariery

Celem działania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery jest prowadzenie szeroko pojętego poradnictwa indywidualnego i grupowego dotyczące kariery edukacyjnej i zawodowej udzielanego uczniom, rodzicom uczniów oraz młodzieży z okolic Koszalina.

Doradca zawodowy

Magdalena Radko

tel. 94 340 96 95 w. 35

Godziny otwarcia

poniedziałek7:30 – 11:30
wtorek7:30 – 13:30
środa7:30 – 13:30
czwartek7:00 – 8:30
piątek9:00 – 13:30
Do zadań Szkolnego Punktu Informacji i Kariery  należy w szczególności:
 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej;
 2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej;
 3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika;
 4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nich decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz udostępniania im informacji i niezbędnych materiałów.
Realizowane zadania

Do realizacji zadań szkolnego punktu informacji i kariery w szkole zatrudniony jest doradca zawodowy. Na każdy rok szkolny doradca zawodowy opracowuje program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program.

Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy w szczególności:
 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego.
 2. Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
 3. Opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, pedagogiem, programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
 4. Wspieranie nauczycieli w tym nauczycieli wychowawców opiekującymi się oddziałami, pedagoga, w zakresie realizacji zadań określonych w programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
 5. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.
Propozycje usług podstawowych oferowanych dla uczniów:
 1. Rozwijanie umiejętności:
  – planowania własnej ścieżki edukacyjnej,
  – planowania własnego rozwoju zawodowego,
  – poszukiwania pracy,
  – przygotowywania: odpowiedzi na oferty, CV, podania o pracę, itd.
 1. Wsparcie merytoryczne dla uczniów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
 1. Udostępnianie zgromadzonych zasobów informacji edukacyjno-zawodowej m.in.:
  – ulotki i broszury,
  – książki i informatory,
  – czasopisma,
  – programy komputerowe na CD-ROM,
  – filmy video.
 1. Udostępnianie informacji istniejącej w sieci Internet:
  – dotyczących pracy (szukanie ofert pracy, udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, wyszukiwanie ofert telepracy),
  – edukacyjnej (szkoły, kursy, edukacja przez Internet) dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  – inne informacje edukacyjno-zawodowe w zależności od potrzeb klienta.
 1. Poradnictwo indywidualne (praca indywidualna)
 1. Poradnictwo grupowe (organizowanie zajęć grupowych)
Propozycje usług dodatkowych oferowanych dla uczniów:
 • gromadzenie i udostępnienie własnej bazy informacyjnej o zawodach (informatory, teczki zawodów, ulotki o zawodach, baza multimedialna, literatura na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego) klientom SPinKi,
 • tworzenie tablic z przykładowymi przebiegami ścieżek edukacyjnych i zawodowych absolwentów Zespołu Szkół Nr 10,
 • gromadzenie i przekazywanie informacji o lokalnym rynku pracy,
 • organizowanie spotkań z pracodawcami, przedstawicielami agencji pośrednictwa pracy, przedstawicielami regionalnych ośrodków przedsiębiorczości z uczniami szkoły,
 • prowadzenie tablicy ogłoszeń „Dam pracę – szukam pracy”,
 • organizowanie szkoleń i kursów nadających dodatkowe kwalifikacje zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów.

Archiwum do czerwca 2022:

Doradca zawodowy Szkolnego Ośrodka Kariery realizował zadania wynikające  z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ostatnim realizowanym projektem jest Czas na ZAWODOWCA. W ramach projektów doposażono SzOK w sprzęt informatyczny – laptopy, rzutniki multimedialne, testy zawodoznawcze w wersji papierowej i elektronicznej, filmy, pakiety edukacyjne, literaturę z zakresu doradztwa zawodowego. W dniu 31 sierpnia 2020 roku Szkolny Ośrodek Kariery zmienił swoją nazwę na Szkolny Punkt Informacji i Kariery.

SzOK – Szkolny Ośrodek Kariery do roku 2020

Szkolny Ośrodek Kariery powstał w roku 2005 w wyniku wygrania grantu organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Płacy. Kwota dofinansowania z grantu wynosi 17 650 złotych. Uzyskane środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, szkolenie doradcy i zakup oprogramowania informatycznego oraz pomocy dydaktycznych. Etat doradcy zawodowego szkoła dostała z Urzędu Miasta. SzOK znajduje się przy głównym wejściu do szkoły. Doradcą zawodowym jest mgr inż. Henryk PIASK, który ukończył studia podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego.

Szkolny Ośrodek Kariery przeznaczony jest dla uczniów szkoły, rodziców uczniów oraz młodzieży i dorosłych z okolic.

Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy:

 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 • Prowadzenie zajęć związanych z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
 • Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,
 • Współpraca z nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej,
 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej,
 • Przygotowanie ucznia do roli pracownika,
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz udostępniania im informacji i niezbędnych materiałów. Praca indywidualna z rodzicami i grupowa w czasie zebrań, zgodnie z planem zebrań rodziców zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną Szkoły.

Propozycje usług podstawowych oferowanych dla uczniów:

 • Rozwijanie umiejętności:
  – planowania własnej ścieżki edukacyjnej,
  – planowania własnego rozwoju zawodowego,
  – poszukiwania pracy,
  – przygotowywania: odpowiedzi na oferty, CV, podania o pracę, itd.
 • Wsparcie merytoryczne dla uczniów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Udostępnianie zgromadzonych zasobów informacji edukacyjno-zawodowej m.in.:
  – szkolny system informacji zawodowej –multimedialny program komputerowy „e-SzOK 3”,
  – ulotki i broszury,
  – książki i informatory,
  – czasopisma,
  – programy komputerowe na CD-ROM,
  – kasety video.
 • Udostępnianie informacji istniejącej w sieci Internet:
  – dotyczących pracy (szukanie ofert pracy, udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, wyszukiwanie ofert telepracy),
  – edukacyjnej (szkoły, kursy, edukacja przez Internet) dla osób prowadzących działalność gospodarczą
 • – inne informacje edukacyjno-zawodowe w zależności od potrzeb klienta.
 • Poradnictwo indywidualne (praca indywidualna)
 • Poradnictwo grupowe (organizowanie zajęć grupowych)

Propozycje usług dodatkowych oferowanych dla uczniów:

 • gromadzenie i udostępnienie własnej bazy informacyjnej o zawodach (informatory, teczki zawodów, ulotki o zawodach, baza multimedialna, literatura na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego) klientom SzOK,
 • tworzenie tablic z przykładowymi przebiegami ścieżek edukacyjnych i zawodowych absolwentów Zespołu Szkół Nr 10,
 • gromadzenie i przekazywanie informacji o lokalnym rynku pracy,
 • organizowanie spotkań z pracodawcami, przedstawicielami agencji pośrednictwa pracy, przedstawicielami regionalnych ośrodków przedsiębiorczości z uczniami szkoły,
 • prowadzenie tablicy ogłoszeń „Dam pracę – szukam pracy”,
 • organizowanie szkoleń i kursów nadających dodatkowe kwalifikacje zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów.

Aktualności

Dzień otwarty szkoły
Podczas dnia otwartego szkoły 29 marca 2014 roku Szkolny Ośrodek Kariery prezentował swoje możliwości. Miejsce to odwiedzali nie tylko przyszli uczniowie z rodzicami, ale również i osoby dorosłe.

Promocja szkoły
Uczniowie z samorządu szkolnego w okresie marzec kwiecień przygotowywali się do wystąpień promujących szkołę w gimnazjach miasta i powiatu koszalińskiego.
W dniu 28 marca uczniowie drugiej klasy Technikum Samochodowego prezentowali szkołę na Targach Edukacyjnych w Gimnazjum w Sianowie, a 8 kwietnia prezentowali szkołę na Powiatowych Targach Zawodoznawczych w LO nr 2.

Dodatkowe kursy zawodowe
W okresie listopad – marzec uczniowie szkoły uczestniczyli w dodatkowych kursach nadających uprawnienia zawodowe:
– kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym i modułem bezpiecznej wymiany butli gazowych – 18 uczniów,
– kurs żurawi przenośnych – 1 uczeń,
– operator koparko ładowarki – 3 uczniów,
Aktualnie w szkole trwają kursy:
– spawalniczy CO2. – uczestniczy 18 uczniów,
– prawo jazdy kat. B, kurs „marcowy” – uczestniczy 10 uczniów.

Prezentacja maturalna
W miesiącu listopadzie i grudniu zostały przeprowadzone zajęcia z wystąpień indywidualnych dla klas maturalnych. Wśród uczniów największym zainteresowaniem, cieszyła się mowa ciała i przygotowanie pomocy dydaktycznych.

Zajęcia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
W miesiącu listopadzie i grudniu w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odbyły się zajęcia dla uczniów klas kończących szkołę.. W zajęciach uczestniczyły dwie klasy technikum i trzy klasy zasadniczej szkoły zawodowej. Uczniowie zostali zapoznani z możliwościami i zadaniami, z jakich usług mogą skorzystać w CIiPKZ.

Targi Edukacyjne
Uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w Targach Edukacyjnych Szkół Wyższych i Policealnych – Edukacja dla Każdego. Na Targach uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkół wyższych i policealnych województwa zachodniopomorskiego i województw ościennych.

Przewiń do góry
Skip to content