Egzamin maturalny

Szczegóły dotyczące zmian w egzaminie maturalnym 2020/2021

Zmiany w deklaracjach maturalnych składanych przez uczniów klas maturalnych we wrześniu 2020 r.

Uczniowie klas maturalnych, którzy złożyli deklarację we wrześniu 2020 r. powinni dokonać korekty swoich deklaracji. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na maturze 2021 r. nie będzie egzaminów ustnych, a także nie ma konieczności zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym.

W związku z tym w deklaracji ostatecznej wystarczy wskazać jako egzaminy wybrane przez ucznia trzy egzaminy pisemne:
– język polski – pisemny
– język obcy nowożytny – pisemny
– matematyka – pisemna.

Egzaminy dodatkowe (na poziomie rozszerzonym) nie są konieczne!
Można je wybrać tylko w przypadku chęci uzyskania dodatkowych punktów przy rekrutacji na studia.

Zmian w deklaracji można dokonać osobiście – w gabinecie wicedyrektora ds. kształcenia ogólnego w godzinach pracy szkoły (oprócz czwartków) do dnia 07.02.2021 r., lub wypełniając deklarację pobraną ze strony szkoły (poniżej).
Wypełnioną deklarację wskazaną jako ostateczna należy wydrukować, podpisać i przesłać jej skan lub zdjęcie na adres :

matura@samochodowka.koszalin.pl

Wzór deklaracji maturalnej  Technikum Samochodowe  – do edycji – 1a_N_ TS

Wzór deklaracji maturalnej  Technikum Mechaniczne  – do edycji – 1a_N_ TM


INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
 • Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych
  w komunikacie o harmonogramie.
 • Egzamin maturalny zdawany jest w macierzystej szkole zdającego.
 • Zdający może być skierowany przez dyrektora OKE na część ustną egzaminu
  z poszczególnych przedmiotów do innej szkoły, jeśli w macierzystej szkole nie ma możliwości powołania przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego z tych przedmiotów.
 • W uzasadnionych przypadkach zdający może być kierowany przez dyrektora OKE na część pisemną egzaminu do innej szkoły.
 • Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania określone
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego.
  Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – za wyjątkiem języków obcych nowożytnych  – jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu (za wyjątkiem języków obcych nowożytnych).
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:
a).    język polski
b).   język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego,
francuskiego,hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

w części pisemnej:
a) język polski na poziomie podstawowym,
b) matematykę na poziomie podstawowym,
c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym,

Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych:

a) w części ustnej:

– z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako
przedmiot obowiązkowy – egzamin bez określania poziomu,

b) w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

 1. biologia
 2. chemia
 3. filozofia
 4. fizyka
 5. geografia
 6. historia
 7. historia muzyki
 8. historia sztuki
 9. informatyka
 10. język łaciński i kultura antyczna
 11. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 12. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 13. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 14. język polski
 15. język regionalny (język kaszubski)
 16. matematyka
 17. wiedza o społeczeństwie

Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego
z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych
wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych powyżej, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 • W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej.
 • W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej.
 • Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.
 • Opcje wyboru języka obcego nowożytnego na egzaminie maturalnym zostały przedstawione na rysunku poniżej.

1739772-matura-2015-opcje-wyboru-jezykaWybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów, których uczy się / uczył się w tej szkole.

Uczeń/absolwent składa odpowiednio deklarację 1a_ n albo 1d _s

Warunki uzyskania świadectwa maturalnego:

 • Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
 • Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych lub nie przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub któremu:a) unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej
  lub części ustnej, lub
  b) unieważniono egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy czym
  był to jedyny egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, do którego
  przystąpił, lub
  c)  unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów
  dodatkowych, do których przystąpił
  nie zdał egzaminu maturalnego.
 • Absolwent, który nie zda więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego, może przystąpić do tych egzaminów na zasadach obowiązujących w roku 2016, w kolejnej sesji.

KALENDARIUM MATURZYSTY 2020/2021

Matura 2021 – terminy dla maturzystów

Wzór deklaracji maturalnej  Technikum Samochodowe  – do edycji1a_N_ TS

Wzór deklaracji maturalnej  Technikum Mechaniczne  – do edycji 1a_N_ TM

Ważne linki:
Przewiń do góry
Skip to content