Egzamin maturalny

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 • Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.
 • Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku, w okresie od maja do września, w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym, określonych
  w komunikacie o harmonogramie.
 • Egzamin maturalny zdawany jest w macierzystej szkole zdającego.
 • Zdający może być skierowany przez dyrektora OKE na część ustną egzaminu
  z poszczególnych przedmiotów do innej szkoły, jeśli w macierzystej szkole nie ma możliwości powołania przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego z tych przedmiotów.
 • W uzasadnionych przypadkach zdający może być kierowany przez dyrektora OKE na część pisemną egzaminu do innej szkoły.
 • Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz z części pisemnej.
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania określone
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego.
  Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – za wyjątkiem języków obcych nowożytnych  – jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu (za wyjątkiem języków obcych nowożytnych).
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów:
a).    język polski
b).   język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego,
francuskiego,hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

w części pisemnej:
a) język polski na poziomie podstawowym,
b) matematykę na poziomie podstawowym,
c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, na poziomie podstawowym,

Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych:

a) w części ustnej:

– z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako
przedmiot obowiązkowy – egzamin bez określania poziomu,

b) w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

 1. biologia
 2. chemia
 3. filozofia
 4. fizyka
 5. geografia
 6. historia
 7. historia muzyki
 8. historia sztuki
 9. informatyka
 10. język łaciński i kultura antyczna
 11. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 12. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
 13. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 14. język polski
 15. język regionalny (język kaszubski)
 16. matematyka
 17. wiedza o społeczeństwie

Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego
z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych
wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych powyżej, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

 • W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej.
 • W przypadku gdy uczeń/absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako przedmiot dodatkowy język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej.
 • Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.
 • Opcje wyboru języka obcego nowożytnego na egzaminie maturalnym zostały przedstawione na rysunku poniżej.

1739772-matura-2015-opcje-wyboru-jezykaWybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszcza uczeń/uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów, których uczy się / uczył się w tej szkole.

Uczeń/absolwent składa odpowiednio deklarację 1a_ n albo 1d _s

Warunki uzyskania świadectwa maturalnego:

 • Absolwent zdał egzamin maturalny, jeśli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.
 • Absolwent, który nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych lub nie przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego lub któremu:a) unieważniono egzamin z danego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej
  lub części ustnej, lub
  b) unieważniono egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, przy czym
  był to jedyny egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego, do którego
  przystąpił, lub
  c)  unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów
  dodatkowych, do których przystąpił
  nie zdał egzaminu maturalnego.
 • Absolwent, który nie zda więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego, może przystąpić do tych egzaminów na zasadach obowiązujących w roku 2016, w kolejnej sesji.

KALENDARIUM MATURZYSTY 2020/2021

Matura 2021 – terminy dla maturzystów

Wzór deklaracji maturalnej  Technikum Samochodowe  – do edycji1a_N_ TS

Wzór deklaracji maturalnej  Technikum Mechaniczne  – do edycji 1a_N_ TM

Ważne linki:
Przewiń do góry