O szkole – Koszalińska Samochodówka

Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie
znany jest od lat bardziej jako koszalińska Samochodówka.

Zespół Szkół nr 10 dziś to placówka pedagogiczna o wysokich standardach nauczania, o ugruntowanej pozycji i wieloletnich tradycjach w naszym mieście. Nasi absolwenci są poszukiwanymi pracownikami wysokiej klasy na obecnym rynku pracy. Szkoła oferuje naukę aż w 6 zawodach. Samochodówka to szkoła z długoletnimi tradycjami, nie tylko na polu edukacyjnym ale współpracy z lokalnymi, jak i ogólnopolskimi przedsiębiorcami oraz w sporcie.

Szkoła posiada nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Dzięki projektom wyposażono pracownie informatyczne w nowy sprzęt i oprogramowanie. Wyremontowano warsztaty i zmodernizowano pracownie spawalnictwa i blacharstwa. Utworzono pracownię obróbki skrawaniem wyposażoną w sprzęt dydaktyczny, stanowiska do nauki programowania i obsługi maszyn CNC. Do pracowni zakupiono nowoczesne maszyny skrawające konwencjonalne i sterowane komputerowo (popularnie nazywanymi maszynami CNC).

Pracownia Kształcenia Praktycznego i Pracownie Zawodowe są wyposażone w nowoczesny sprzęt odzwierciedlający rzeczywiste warunki pracy w nauczanych zawodach. Pracownie wyposażono w panele dydaktyczne umożliwiający poznanie pracy takich systemów i elementów układów pojazdów jak: sterowania układami zasilania silników benzynowych i wysokoprężnych, diagnostyki systemów ABS i ASR, działania czujników pojazdów samochodowych, magistrali sterowania komputerami pojazdów. Sprzęt pomiarowy znajdujący się w pracowniach umożliwia diagnostykę i regulację silników pojazdów samochodowych, zawieszenia oraz geometrii kół w systemie 3D. Szkoła dba o środowisko naturalne. Wyposażona jest w aparaturę do kontroli spalin, pomiaru środków klimatyzacji, sprawdzania i diagnostyki pojazdów elektrycznych. Zespół szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego to dobry wybór, dający ogromną szansę absolwentom na odnalezienie się w dzisiejszym trudnym rynku pracy, dając jednocześnie solidne i uznane w całym regionie podstawy edukacyjne.

Od 2007 roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie uczestniczą w realizacji projektów Urzędu Miasta współfinasowanych przez Unię Europejską. W ostatnim okresie to Moją perspektywą – ZAWÓD! i Czas na ZAWODOWCA, a aktualnie Moją perspektywą – KWALIFIKACJE! W projektach uczestniczyło i uczestniczy ponad 500 uczniów. Uczniowie w ramach projektów podnieśli swoją wiedzę techniczną i umiejętności oraz nabyli dodatkowe uprawnienia, między innymi: kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym i wymianą butli gazowej, operatora żurawia  przenośnego, operatora koparko ładowarki, uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń do 1 kV, spawacza, prawa jazdy kat. C+E. Nabyli umiejętności obsługi komputera w zakresie ECDL PTI Standard potwierdzonych egzaminem państwowym oraz programowania i obsługi maszyn CNC. W ramach projektów uczniowie odbywają 4 tygodniowe staże lub praktyki w rzeczywistych warunkach pracy – u pracodawców zgodnie z nauczanym zawodem.  

Historia Samochodówki

Historia szkoły rozpoczyna się 1 października 1958 roku, kiedy to powołano Wydział Samochodowy dla pracujących w ramach Technikum Budowlanego w Koszalinie.

Zespół Szkół nr 10 w Koszalinie

Dyrektorzy Samochodówki

1959-1960Borys Zawiałow
1960-1964Ryszard Degórski
1964-1965Stanisław Kocur
1965-1998Janusz Wasiak
1998-2013Jan Chojnacki
2013-…Tomasz Lampkowski

Wydział Samochodowy wówczas podlegał dyrekcji Technikum Budowlanego, pod przewodnictwem mgr Jadwigi Oborskiej. Szkoła nie dysponowała własnym lokalem a pierwsze zajęcia, dzięki uprzejmości ówczesnego dyrektora PKS pana Zbigniewa Wróblewskiego, odbywały się w ich budynkach przy ulicy Zwycięstwa nr 6. Podczas pierwszego naboru uczyło się 80 uczniów w różnym wieku, podzielonych na dwie klasy: pierwszą i drugą. Po czteroletniej nauce w szkole, jako pierwsi przystąpili do matury. Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 16.07.1959 roku (Nr PLF 2 – 21/22/59) zostaje powołana samodzielna placówka oświatowa, czyli Technikum Samochodowe dla Pracujących z pięcioletnim okresem nauki. Dyrektorem został mgr inż. Borys Zawiałow. Oficjalne otwarcie nowo powstałej placówki odbyło się 1 września 1959 roku. Rok 1960,to powstanie Technikum Samochodowego dziennego oraz Szkoły Zawodowej. Dyrektorem został Ryszard Degórski. Zajęcia odbywały się w części pomieszczeń Technikum Budowlanego przy ulicy Jedności 9. Powołano Samorząd Szkolny, zaczęła działać pierwsza organizacja ZHP. Szkoła nie posiadała własnej bazy warsztatowej, dlatego praktyczna nauka zawodu odbywała się w zakładach państwowych. Na przełomie  lat 1961/1962 powołano oddział Technikum Mechanicznego dla pracujących, gdzie kształcono mechaników oraz mechaników-kierowców. W 1962 roku utworzono Zasadniczą Szkołę Dokształcającą dla pracowników PKS w systemie wieczorowym.  W latach 1964/1965 na stanowisko dyrektora powołany zostaje mgr inż. Stanisław Kocur oraz zostaje zmieniona nazwa szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Koszalinie. Dzięki staraniom kolejnych dyrektorów, jak i wydatnej pomocy władz miasta przy ulicy Mazurskiej 1 powstał wreszcie nowoczesny gmach naszej szkoły. Pierwsze zajęcia odbyły się w nim 1 lutego 1965 roku. Nowoczesny budynek, niestety nie pozbawiony wad sukcesywnie usuwanych, oraz wspaniała lokalizacja budziła zachwyt i budzi do dziś.     

Kolejnym ważnym rozdziałem historii szkoły był rok 1965, kiedy to stanowisko dyrektora obejmuje człowiek legenda inż. Janusz Wasiak i nieprzerwanie jest na stanowisku do 1998 roku. Przyjaciel młodzieży, wielka osobowość, kultura osobista, praca nie zza biurka, te cechy bardzo szybko zjednały mu serca uczniów jak i autorytet wśród pracowników. Od 1968 roku szkoła posiadała jeden z najnowocześniejszych torów kartingowych w Polsce oraz prężnie działające Koło Kartingowe, które w sezonie 1966/1967 zdobywa puchar przechodni „Tygodnika Motor” w ramach I Ogólnopolskich Zawodów Kartingowych. Objawieniem zawodów zostaje Andrzej Hołowiej. W sezonie 1969/1971 uczniowie Andrzej Hołowiej, Leszek Salach oraz Jerzy Hinc zdobywali tytuły Mistrzów Polski Juniorów w kartingu w kategorii popularnej. W roku 1970 uczeń Technikum Samochodowego Andrzej Hołowiej zdobył I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Kartingowych na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie. W 1986 roku dyrektor Zespołu Szkół samochodowych Inż. Janusz Wasiak zostaje szefem polskiego kartingu.

W 1967 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego nadano naszej szkole imię Bolesława Chrobrego. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1967 roku. Największym wydarzeniem tego okresu była ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 1968/1969 w naszej szkole, podczas której uczestniczył Minister Oświaty Henryk Jabłoński.

W 1967 roku Samochodówka wzbogaciła się też o nowo wybudowany internat, placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Teraz na miejscu mogła mieszkać młodzież z najdalszych stron, chcąca uczyć się w naszej szkole. Pierwszym kierownikiem był mgr Wacław Gajdzica. Na początku pokoje były 8-mio osobowe a mieszkało 280 wychowanków. W 1977 roku przebudowano pokoje na mniejsze. W 1980 roku Ministerstwo Oświaty i Wychowania przyznało nagrodę za zajęcie II miejsca we współzawodnictwie o tytuł „Przodującego Internatu”. W placówce działała drużyna ZHP, która zorganizowała dwa wojewódzkie Nocne Zloty Wakacyjne „Kakao 1 i 2” (1987-1988). W 1986 roku kierownictwo obejmuje inż. Jerzy Hinc a zastępcą do spraw wychowawczych została mgr Henryka Paszkowska, która w 1990 roku przejmuje stanowisko kierownika internatu i sprawuje je do 2015 roku. W 2015 roku kierownikiem zostaje Anna Buluk. Na terenie placówki działa Młodzieżowa Rada Internatu (MRI). Internat, mimo skromnych środków finansowych, cały czas jest unowocześniany by sprostać dzisiejszym potrzebom. Posiada własną stołówkę, nowoczesną świetlicę z telewizorem, dostępem do Internetu oraz aneksem kuchennym, pokoje trzy i dwu osobowe. W całym obiekcie jest sieć Wi-Fi. Kultywujemy wspólne tradycje takie jak kolacja Wigilijna, zabawa Andrzejkowa, Otrzęsiny, pożegnanie maturzystów i wiele innych imprez integrujących młodzież u nas zamieszkującą. Organizowane są wyjścia na basen, kręgielnię, do kina, muzeum, oraz inne ciekawe miejsca aktualnie udostępniane w mieście. Przeprowadzamy zawody między innymi tenisa stołowego, mecze piłki nożnej, wyjścia na międzyszkolne turnieje szachowe oraz konkursy tematyczne.

Schyłek lat 60-tych oraz lata 70-te to rozkwit szkoły. W tym okresie w Koszalinie praktycznie liczyły się trzy szkoły: LO im. Dubois, Samochodówka oraz Budowlanka. Do szkoły organizowane były egzaminy wstępne i przyjmowani byli najlepsi. Wysoki poziom gwarantował dobre przygotowanie do podjęcia studiów. Wielu naszych absolwentów trafiało do politechnik i wyższych szkół inżynierskich oraz do uczelni humanistycznych, jak i seminariów (mamy kilku księży wśród absolwentów).

Życie szkoły to nie tylko nauka. W naszej placówce funkcjonowała orkiestra dęta, zespół teatralny, koło turystyczno-krajoznawcze, taneczne, fotograficzne, żeglarskie, recytatorskie, kartingowe, płetwonurków, Dyskusyjny Klub Filmowy oraz wspaniały zespół młodzieżowy „Oktany”.

Lata 80-te i 90-te to okres modernizacji szkoły, dzięki działaniom Dyrektora Janusza Wasiaka. Rozwinięto bazę dydaktyczną, unowocześniono pracownie komputerowe, wybudowano drugą salę gimnastyczną, siłownię, przebudowano bibliotekę. Wybudowano na dachu internatu obserwatorium astronomiczne oraz łącznik między nim a szkołą, zyskując dodatkowe pomieszczenia na klasopracownie samochodowe oraz boksy szatni. W ten sposób ilość sal w szkole zwiększyła się do 24.

W 1998 roku, po trzydziestu trzech latach kierowania szkołą, odchodzi na zasłużoną emeryturę dyrektor Janusz Wasiak a jego następcą zostaje mgr inż. Jan Chojnacki. Nowy dyrektor kontynuuje prace poprzednika etapowo modernizując i remontując obiekty szkolne.

W 2002 po reformie oświaty wprowadzono licea profilowane. I w tym też roku osiągnęliśmy ogromny sukces w ogólnopolskiej Olimpiadzie techniki samochodowej. Uczniowie: Ryszard Tokarz i Piotr Sułkowski wygrali tytuł Samochodowej Szkoły Roku, zajmując indywidualnie pierwsze i czwarte miejsce.

W 2005 roku, w ramach programu PHARE 2001, utworzona została nowoczesna pracownia komputerowych badań diagnostycznych. W tym też roku, dzięki wygraniu grantu Ministerstwa Gospodarki i Pracy „Pierwsza Praca”, wzbogacony o niezbędny sprzęt do działalności statutowej został Szkolny Ośrodek Karier. Od 15 września 2005 roku prowadzi on działalność z zakresu poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, spotkania indywidualne z klientami oraz zajęcia grupowe. Szkolny Ośrodek Karier prowadzi z ogromnym powodzeniem mgr Henryk Piask.

Od 1 września 2013 roku dyrektorem Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie jest mgr Tomasz Lampkowski. Kontynuuje on modernizację szkoły, rozwija współpracę z lokalnym rynkiem pracodawców, dba o bardzo wysoki poziom edukacyjny placówki.

W 2015 roku na terenie naszej szkoły powstało nowoczesne obserwatorium astronomiczne. Wybudowane  zostało w ramach dużych projektów (50-500 tys. zł) budżetu obywatelskiego na rok 2015, z inicjatywy koszalińskiego społecznika Pawła Iwanka. Z obserwatorium mogą korzystać nie tylko nasi uczniowie, ale wszyscy pasjonaci astronomii z naszego miasta. Otwarcie obiektu miało miejsce 1 września 2016 roku.

Wspominając historię naszej szkoły nie można oczywiście zapomnieć o integralnej jej części, czyli warsztatach szkolnych. W roku 1958 po powstaniu przy ulicy Racławickiej szkoły o profilu samochodowym, zajęcia praktyczne młodzież odbywała w różnych zakładach pracy na terenie Koszalina a w szczególności w PKS oraz MZK. Koordynatorem procesu praktyk w zakładach pracy z ramienia szkoły w tym okresie był Zygmunt Rygiel. Żadna szkoła w Koszalinie nie posiadała wtedy własnych pomieszczeń przystosowanych do nauki zawodu. Wymogło to potrzebę starań o budowę nowych obiektów dydaktycznych oraz warsztatowych. Ogromną inicjatywą wykazał się inż. Janusz Wasiak i dzięki jego staraniom uzyskano dokumentację potrzebną do budowy budynku szkolnego, internatu i warsztatów szkolnych. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Koszalinie ujęło w planach budowę obiektów szkolnych przy ulicy Mazurskiej na lata 1960/1965. Użytkownikiem obiektu został Zespół Szkół Zawodowych nr 2, w skład którego wchodziła Zasadnicza Szkoła Samochodowa i Technikum Samochodowe. W 1965 roku Zespół Szkół Zawodowych przejął warsztaty szkolne Zasadniczej Szkoły Zawodowej z ulicy Dzieci Wrzesińskich, kierowanych przez mgr Aleksandra Fedorowicza. W 1970/1971 roku warsztaty szkolne rozpoczynają produkcję, jak się później okazało jednego z najbardziej rozpoznawanego i znanego w całej Polsce i nie tylko produktu czyli Karta KP-2. Pojazd ten rozsławił szkołę w świecie sportów motorowych. W 1976/1977 roku warsztaty otrzymują „Świadectwo autoryzacji” przeglądów i napraw gwarancyjnych samochodów Fiat 126p. Za zajęcie III miejsca w konkursie PHARE 2001 na temat „Rozwój Zasobów Ludzkich” w roku 2005 uzyskano nagrodę w postaci nowoczesnego sprzętu diagnostycznego firmy Gutmann oraz Bosch i wyposażenie sali komputerowej. W 2018 roku ze środków Unijnych przeprowadzono gruntowny remont jak i  wymianę parku maszyn, między innymi zakupiono nowoczesne obrabiarki numeryczne i wiele innego nowoczesnego sprzętu.  Dzięki temu ucząca się u nas młodzież może szkolić się i nabierać doświadczenia na bardzo wysokim poziomie nie odbiegającym od dzisiejszych realiów rynku pracy. Obecnie stanowisko kierownika warsztatów pełni mgr Krzysztof Bielicki.

Od roku 1958 do 2006 roku istniał też Wydział Zaoczny dla pracujących, który został przeniesiony z Zespołu Szkół nr 10 do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie.

Przewiń do góry
Skip to content