facebook samochodówka koszalin bip samochodówka koszalin eduportal koszalin

Rada rodziców

 

Wpłaty na Radę Rodziców
Wysokość wpłaty na fundusz Rady Rodziców: 8 zł miesięcznie za ucznia.
Wpłat można dokonywać za pośrednictwem skarbnika Rady Klasowej Rodziców, u pracownika księgowości szkoły lub przelewem.

Konto Rady Rodziców: 84 10202791 0000 7702 0008 7205

Wszystkie wpłaty na Radę Rodziców są wykorzystywane na rzecz uczniów i dobrze jest jeśli cała społeczność szkoły składa się na ten fundusz. Rada Rodziców   finansuje comiesięczne koncerty umuzykalniające, dofinansowuje imprezy i wyjazdy klasowe, także nagrody dla laureatów konkursów i wyróżniających się uczniów. Dużą pomocą dla szkoły jest finansowanie większych inwestycji, jak np. zakup indywidualnych szafek do szatni uczniowskiej czy samochód do nauki jazdy.

Wyciąg z protokołu Rady Rodziców z września 2017 r. na temat rozpatrzenia wniosków o  dofinansowanie:

” Po przedstawieniu wniosków o dofinansowanie ze środków Rady Rodziców przyznano jednogłośnie dofinansowanie i ustalono jego wysokość :

 • przyznano dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego w wysokości 880,00 złotych
 • zaakceptowano finansowanie koncertów umuzykalniających (7 koncertów w roku
  szkolnym 2017/18 koszt 1 koncertu 280,00 zł)
 • dofinansowanie działalności Samorządu Szkolnego – środki, które pozostały z poprzedniego roku szkolnego 2016/2017 (w kwocie 2 200,00 zł)
 • dofinansowano wpisowe na turniej piłki siatkowej w dniach 4-5 października 2017
  w wysokości 100,00 złotych
 • dofinansowano rajd górski SKKT w Beskid Śląski w terminie 26-30.10.2017r w wysokości 35,00 złotych na 1 uczestnika
 • dofinansowano wycieczki do Świnoujścia klasy III/T/B w terminie 29.09.2017r
  w wysokości 20,00 złotych na 1 uczestnika
 • dofinansowano wycieczki do Świnoujścia klasy III/T/A w terminie 29.09.2017r
  w wysokości 20,00 złotych na 1 uczestnika
 • ustalono dofinansowanie do studniówki w wysokości 20,00zł na 1 ucznia.
 • zebrani zaproponowali zakup tortów z okazji DE – koszt ok. 300 zł”

Prezydium Rady Rodziców  w roku szkolnym 2017/18:

 1. Małgorzata Jakubowska  – przewodnicząca
 2. Małgorzata Liwak – z-ca przewodniczącej
 3. Arkadiusz Katafiasz – członek
 4. Grażyna Grabarczyk – członek
 5. Joanna Michalak – członek
 6. Anna Mackiw – członek
 7. Anna Stocka – członek

 

Kompetencje Rady Rodziców (wyciąg ze Statutu Szkoły)

 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 

2. Zasady tworzenia rady rodziców określa ustawa o systemie oświaty.

 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z ustawą, o której mowa

w ust. 2 oraz ze statutem szkoły.

 

4. Do zadań rady rodziców należy:

1) współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a w szczególności:

a) organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły,

b) organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły,

c) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększaniu funduszy szkolnych,

2) współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a w szczególności:

a) pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania,

b) zapoznawanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji procesu nauczania,

c) dokonywanie, wspólnie z wychowawcami klas oraz z innymi nauczycielami, analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów,

d) udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,

e) wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe,

3) współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny, a w szczególności:

a) dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,

b) współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

c) branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,

d) rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa wychowawczego rodziców,

e) udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z młodzieżą,

4) współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności:

a) udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowanie programu ich zaspokajania,

b) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku,

c) udzielanie pomocy w dożywianiu uczniów,

d) współudział w przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej.

 

5. W szczególności do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w szkole;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.