Rada rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców
Wysokość wpłaty na fundusz Rady Rodziców: 8 zł miesięcznie za ucznia.
Wpłat można dokonywać za pośrednictwem skarbnika Rady Klasowej Rodziców, u pracownika księgowości szkoły lub przelewem.

Konto Rady Rodziców: 84 1020 2791 0000 7702 0008 7205

Wszystkie wpłaty na Radę Rodziców są wykorzystywane na rzecz uczniów i dobrze jest jeśli cała społeczność szkoły składa się na ten fundusz. Rada Rodziców  finansuje comiesięczne koncerty umuzykalniające, dofinansowuje imprezy i wyjazdy klasowe, także nagrody dla laureatów konkursów i wyróżniających się uczniów. Dużą pomocą dla szkoły jest finansowanie większych inwestycji, jak np. zakup indywidualnych szafek do szatni uczniowskiej czy samochód do nauki jazdy.


Wyciąg z protokołu spotkania przedstawicieli Rad Klasowych z dnia 24.09.2020 r

Rok szkolny 2020/2021

Ad. 3  Wybór komisji skrutacyjnej.

Do komisji skrutacyjnej wybrano:

 • przewodniczący komisji         – Pani Drzewińska Joanna      z klasy   II / D /P
 • członek komisji                      – Pani Łabęcka Aleksandra    z klasy  II / B / 4

Ad. 5  Wybór prezydium Rady Rodziców i z-cy przewodniczącego Rady Rodziców

Z sali zgłoszono 7 osób do Prezydium Rady Rodziców:

 1. Konarska Dorota – przewodnicząca
 2. Liwak Małgorzata – z-ca przewodniczącego
 3. Hefczyńska Izabela – przewodnicząca komisji rewizyjnej
 4. Drzewińska Joanna – przewodnicząca  komisji skrutacyjnej
 5. Szwed Agnieszka – członek
 6. Bąk Grzegorz – członek
 7. Łabęcka Aleksandra – członek

Ad. 6  Wybór komisji rewizyjnej.

Zostały zgłoszone  dwie osoby do komisji rewizyjnej:

przewodnicząca komisji         – Pani  Hefczyńska Izabela (kl. I/ T / S)

członek komisji                      – Pan  Szwed Agnieszka  (kl. I / B / E)

Ad. 7 Ustalenie składki na rok szkolny 2020/2021.

Zebrani jednogłośnie poparli wniosek, aby składka została na poziomie ubiegłego roku szkolnego i wynosiła 8,00 zł miesięcznie od ucznia.

Ad. 8  Wnioski o  dofinansowanie ze środków Rady Rodziców

Po przedstawieniu wniosków o dofinansowanie ze środków Rady Rodziców przyznano jednogłośnie dofinansowanie i ustalono jego wysokość :

 • dofinansowanie nagród w szkolnym turnieju tenisa stołowego – 100,00 zł
 • dofinansowanie nagród w szkolnym turnieju koszykarskich trójek– koszt ok. 100,00 zł
 • ustalono dofinansowanie do studniówki w wysokości 20,00 zł na 1 ucznia.
 • dofinansowanie nagród w szkolnym konkursie Wiedzy o Pomorzu Środkowym Moje szlaki rowerowe” – w wysokości 100,00 zł

Kompetencje Rady Rodziców (wyciąg ze Statutu Szkoły)

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Zasady tworzenia rady rodziców określa ustawa o systemie oświaty.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z ustawą, o której mowa w ust. 2 oraz ze statutem szkoły.

4. Do zadań rady rodziców należy:

1) współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a w szczególności:

a) organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły,

b) organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły,

c) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększaniu funduszy szkolnych,

2) współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a w szczególności:

a) pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania,

b) zapoznawanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji procesu nauczania,

c) dokonywanie, wspólnie z wychowawcami klas oraz z innymi nauczycielami, analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów,

d) udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,

e) wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe,

3) współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny, a w szczególności:

a) dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,

b) współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

c) branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,

d) rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa wychowawczego rodziców,

e) udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z młodzieżą,

4) współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności:

a) udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowanie programu ich zaspokajania,

b) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku,

c) udzielanie pomocy w dożywianiu uczniów,

d) współudział w przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej.

5. W szczególności do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w szkole;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Przewiń do góry
Skip to content