facebook samochodówka koszalin bip samochodówka koszalin eduportal koszalin

Rada rodziców

 

Wpłaty na Radę Rodziców
Wysokość wpłaty na fundusz Rady Rodziców: 8 zł miesięcznie za ucznia.
Wpłat można dokonywać za pośrednictwem skarbnika Rady Klasowej Rodziców, u pracownika księgowości szkoły lub przelewem.

Konto Rady Rodziców: 84 10202791 0000 7702 0008 7205

Wszystkie wpłaty na Radę Rodziców są wykorzystywane na rzecz uczniów i dobrze jest jeśli cała społeczność szkoły składa się na ten fundusz. Rada Rodziców   finansuje comiesięczne koncerty umuzykalniające, dofinansowuje imprezy i wyjazdy klasowe, także nagrody dla laureatów konkursów i wyróżniających się uczniów. Dużą pomocą dla szkoły jest finansowanie większych inwestycji, jak np. zakup indywidualnych szafek do szatni uczniowskiej czy samochód do nauki jazdy.


Wyciąg z protokołu Rady Rodziców Zespołu  Szkół nr 10 w Koszalinie z dnia 20 września 2018 r

 

Ad. 6

 

Wybrano Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/19

 

 1. Jakubowska Małgorzata – przewodnicząca
 2. Liwak Małgorzata – z-ca przewodniczącego
 3. Katafiasz Arkadiusz – członek
 4. Pyziołek Iwona – członek
 5. Konraska Dorota – przewodnicząca komisji rewizyjnej
 6. Pańpuch Edyta – przewodnicząca  komisji skrutacyjnej
 7. Michalak Joanna – członek

 

Ad. 9 Przyznano dofinansowanie ze środków Rady Rodziców

 

Po przedstawieniu wniosków o dofinansowanie ze środków Rady Rodziców przyznano jednogłośnie dofinansowanie i ustalono jego wysokość :

 • zaakceptowano finansowanie koncertów umuzykalniających (6 koncertów w roku szkolnym 2018/19 koszt 1 koncertu 290,00 zł);
 • dofinansowano działalność Samorządu Szkolnego – do środków, które pozostały z poprzedniego   roku szkolnego 2017/2018 (w kwocie 858,00 zł) przyznano dodatkowo 1 500,00 zł;
 • dofinansowano rajd górski SKKT w Tatry w terminie 11-15.10.2017r w wysokości 25,00 złotych na 1 uczestnika;
 • dofinansowano wycieczkę do Gdańska klasy II/B/E w terminie 19.10.2018r w wysokości 40,00 złotych na 1 uczestnika
 • dofinansowano wycieczkę do Kędzierzyna klasy II/B/A w terminie 05.10.2018r w wysokości 25,00 złotych na 1 uczestnika
 • ustalono dofinansowanie do studniówki w wysokości 20,00 zł na 1 ucznia.
 • zebrani zaproponowali zakup tortów z okazji DE – koszt ok. 300 zł
 • zaakceptowano sfinansowanie zakupu materiałów na organizacje Dnia Niepodległości w kwocie 200,00 zł

 

Wyciąg z protokołu Rady Rodziców z 22 lutego 2018 r. dotyczący rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie:

„Ad. 3 Po przedstawieniu wniosków o dofinansowanie ze środków Rady Rodziców przyznano jednogłośnie dofinansowanie i ustalono jego wysokość :

 • Zakup nagród dla najlepszych uczniów szkoły (zakończenie roku szkolnego) – przyznano kwotę w wysokości 1500,00 złotych
 • Zakup nagród książkowych dla ustępującej Młodzieżowej Rady Internatu – przyznano kwotę w wysokości 100,00 złotych
 • Przyznano 2 000,00 złotych na organizację Pikniku Motoryzacji w dniu 21.04.2018r. „

 

 

Prezydium Rady Rodziców  w roku szkolnym 2017/18:

 1. Małgorzata Jakubowska  – przewodnicząca
 2. Małgorzata Liwak – z-ca przewodniczącej
 3. Arkadiusz Katafiasz – członek
 4. Grażyna Grabarczyk – członek
 5. Joanna Michalak – członek
 6. Anna Mackiw – członek
 7. Anna Stocka – członek

 

Kompetencje Rady Rodziców (wyciąg ze Statutu Szkoły)

 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 

2. Zasady tworzenia rady rodziców określa ustawa o systemie oświaty.

 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z ustawą, o której mowa

w ust. 2 oraz ze statutem szkoły.

 

4. Do zadań rady rodziców należy:

1) współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a w szczególności:

a) organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły,

b) organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły,

c) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększaniu funduszy szkolnych,

2) współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a w szczególności:

a) pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania,

b) zapoznawanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji procesu nauczania,

c) dokonywanie, wspólnie z wychowawcami klas oraz z innymi nauczycielami, analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów,

d) udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,

e) wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe,

3) współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny, a w szczególności:

a) dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,

b) współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

c) branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,

d) rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa wychowawczego rodziców,

e) udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z młodzieżą,

4) współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności:

a) udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowanie programu ich zaspokajania,

b) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku,

c) udzielanie pomocy w dożywianiu uczniów,

d) współudział w przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej.

 

5. W szczególności do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska,obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w szkole;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.