facebook samochodówka koszalin bip samochodówka koszalin eduportal koszalin

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do
Technikum Samochodowego,
Technikum Mechanicznego,
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
na rok szkolny 2016/2017.

Rekrutacja do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie odbywa elektronicznie.

 

Uczniowie koszalińskich gimnazjów rejestrują się elektronicznie za pośrednictwem serwisu internetowego – nabory.eduportal.koszalin.pl. 

Termin składania podań (i rejestracji w systemie): od 25 kwietnia do 8 czerwca 2016 r. do godziny 15.00. W tym terminie należy także dostarczyć wydrukowane podanie wraz z wymaganymi załącznikami do szkoły pierwszego wyboru. W przypadku problemów z wydrukowaniem podania pomocy udzieli sekretariat Samochodówki.

Od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. należy samodzielnie wprowadzić do systemu swoje oceny końcowe. Wszyscy uczniowie muszą również w tym terminie złożyć w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez  dyrektora gimnazjum.

 

1. Wykaz szkół:

 • Technikum Samochodowe:
  zawód: technik pojazdów samochodowych (60 miejsc).
 • Technikum Mechaniczne:
  zawód: technik mechanik (15 miejsc)
  zawód: technik spedytor (15 miejsc)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
  zawód: mechanik pojazdów samochodowych (30 miejsc)
  zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych (15 miejsc)
  zawód: blacharz samochodowy (15 miejsc)

2. Wymagane dokumenty:

 • Podanie.
 • Poświadczone kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego kandydaci składają od 24 czerwca do 28 czerwca 2015 r.
 • Trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).
 • Karta zdrowia.
 • W przypadku szkół zawodowych – kandydat dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badanie wydaje szkoła, do której kandydat składa podanie) – do 25 lipca 2016 r.
 • Kandydaci – młodociani pracownicy – do szkół zawodowych decydujący się na podjęcie praktyki zawodowej poza warsztatami szkolnymi, załączają umowę o pracę w celu nauki zawodu.
 • Dodatkowo kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć:
  – opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  – zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata i finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  – zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum o udziale w konkursach rejonowych i zajętym miejscu.

3. Zasady rekrutacji:

 • Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:
  – oceny z czterech przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum (wykaz przedmiotów i przelicznik punktowy podano poniżej),
  – wyniki egzaminu gimnazjalnego przekazane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  – inne, dodatkowe kryteria, osiągnięcia ucznia (wymienione poniżej).
 • O przyjęciu decydują oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc – przyjmowani będą Ci kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów, aż do wyczerpania zaplanowanej w limicie liczby miejsc.
 • Każdy kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów:
  – maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
  · języka polskiego
  · historii i wiedzy o społeczeństwie
  · matematyki
  · przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii)
  · języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ,
  80 punktów za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
  20 punktów za potwierdzone szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne oraz ocenę z zachowania (zasady punktacji).
 • Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przyznaje 80 punktów za oceny z języka polskiego i matematyki oraz języka obcego i informatyki na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
  – celujący – 20 punktów; bardzo dobry – 16 punktów; dobry – 12 punktów; dostateczny – 8 punktów; dopuszczający – 2 punkty.
 • Za dodatkowe dokonania, osiągnięcia i sukcesy (edukacyjne, sportowe, artystyczne itp.) potwierdzone przez dyrektora gimnazjum można uzyskać max 20 punktów.
 • Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim zgodnie z listą ogłoszoną przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 • Absolwenci gimnazjum, ubiegający się o status młodocianego pracownika, są przyjmowani do szkół zasadniczych na podstawie umowy o pracę w celu nauki zawodu, niezależnie od wyniku egzaminu gimnazjalnego.
 • W przypadku, gdy uczeń nie spełni kryteriów ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i nie zostanie przyjęty do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej, może być przyjęty do innej szkoły na podstawie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia szkoły.

4. Ogłoszenie wyników:

 • Listy z informacją o uczniach przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego zostaną wywieszone w dniu  18 lipca 2016. Informacja o przydziale do konkretnego oddziału będzie też widoczna po zalogowaniu do konta użytkownika elektronicznego systemu naboru.
 • Kandydaci umieszczeni na liście przyjętych są zobowiązani potwierdzić wolę nauki w Zespole Szkół nr 10  do 20 lipca 2016 r. Wtedy otrzymają skierowanie na badania lekarskie w celu otrzymania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Do dnia  25 lipca 2016 r. należy złożyć  oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 26 lipca 2016 r.  – wywieszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki.

5. Informacje dodatkowe:.

 • Rekrutacja dodatkowa w szkołach dysponujących wolnymi miejscami do 26 sierpnia 2016 r.

 

 

Istnieje również możliwość zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół nr 10 w pokojach 2 i 3 osobowych.
Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela sekretariat Zespołu Szkół nr 10
tel. 94 342 28 61 w godz. 8:00 – 14:00