facebook samochodówka koszalin bip samochodówka koszalin eduportal koszalin

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do
Technikum Samochodowego,
Technikum Mechanicznego,
Branżowej Szkoły I Stopnia (dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa)
na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie odbywa elektronicznie.

 

Uczniowie koszalińskich gimnazjów rejestrują się elektronicznie za pośrednictwem serwisu internetowego – nabory.eduportal.koszalin.pl. 

Termin składania podań (i rejestracji w systemie): od 9 maja do 19 czerwca 2018 r.  do godziny 15.00. W tym terminie należy także dostarczyć wydrukowane podanie wraz z wymaganymi załącznikami do szkoły pierwszego wyboru. W przypadku problemów z wydrukowaniem podania pomocy udzieli sekretariat Samochodówki.

 

Od 15 do 19 czerwca 2018 r. do godziny 15.00 będzie istniała możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

 

Od 22 czerwca  do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 należy samodzielnie wprowadzić do systemu swoje oceny końcowe. Wszyscy uczniowie muszą również w tym terminie złożyć w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone za zgodność z oryginałem przez  dyrektora gimnazjum.

 

1. Wykaz szkół:

 • Technikum Samochodowe 4-letnie:
  zawód: technik pojazdów samochodowych (28 miejsc).
 • Technikum Mechaniczne 4-letnie:
  zawód: technik mechanik (14 miejsc)
  zawód: technik spedytor (14 miejsc)
 • Branżowa Szkoła I Stopnia 3-letnia:
  zawód: mechanik pojazdów samochodowych (28 miejsc)
  zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych (14 miejsc)
  zawód: blacharz samochodowy (14 miejsc)

2. Wymagane dokumenty:

 • Podanie.
 • Poświadczone kserokopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego kandydaci składają od 22 czerwca  do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15.00
 • Trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).
 • Karta zdrowia.
 • W przypadku szkół zawodowych – kandydat dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badanie wydaje szkoła, do której kandydat składa podanie) – do 10 lipca 2018 r. do godziny 15.00
 • Kandydaci – młodociani pracownicy – do szkół zawodowych decydujący się na podjęcie praktyki zawodowej poza warsztatami szkolnymi, załączają umowę o pracę w celu nauki zawodu.
 • Dodatkowo kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć:
  – opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  – zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata i finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  – zaświadczenie dyrektora swojego gimnazjum o udziale w konkursach rejonowych i zajętym miejscu.

3. Zasady rekrutacji:

 • Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:
  – oceny z czterech przedmiotów ze świadectwa ukończenia gimnazjum (wykaz przedmiotów i przelicznik punktowy podano poniżej),
  – wyniki egzaminu gimnazjalnego przekazane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  – inne, dodatkowe kryteria, osiągnięcia ucznia (wymienione poniżej).
 • O przyjęciu decydują oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc – przyjmowani będą Ci kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów, aż do wyczerpania zaplanowanej w limicie liczby miejsc.
 • Każdy kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów:
  – maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
  · języka polskiego
  · historii i wiedzy o społeczeństwie
  · matematyki
  · przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki i chemii)
  · języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ,
  80 punktów za oceny ze świadectwa ukończenia gimnazjum,
  20 punktów za potwierdzone szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, kulturalne oraz ocenę z zachowania (zasady punktacji).
 • Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przyznaje 80 punktów za oceny z języka polskiego i matematyki oraz języka obcego i informatyki na podstawie świadectwa ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
  – celujący – 20 punktów; bardzo dobry – 16 punktów; dobry – 12 punktów; dostateczny – 8 punktów; dopuszczający – 2 punkty.
 • Za dodatkowe dokonania, osiągnięcia i sukcesy (edukacyjne, sportowe, artystyczne itp.) potwierdzone przez dyrektora gimnazjum można uzyskać max 20 punktów.
 • Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim zgodnie z listą ogłoszoną przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 • Absolwenci gimnazjum, ubiegający się o status młodocianego pracownika, są przyjmowani do szkół zasadniczych na podstawie umowy o pracę w celu nauki zawodu, niezależnie od wyniku egzaminu gimnazjalnego.
 • W przypadku, gdy uczeń nie spełni kryteriów ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i nie zostanie przyjęty do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej, może być przyjęty do innej szkoły na podstawie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i świadectwa ukończenia szkoły.

4. Ogłoszenie wyników:

 • Listy z informacją o uczniach przyjętych w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego zostaną wywieszone w dniu  6 lipca 2018 r. o godz. 12.00. Informacja o przydziale do konkretnego oddziału będzie też widoczna po zalogowaniu do konta użytkownika elektronicznego systemu naboru.
 • Kandydaci umieszczeni na liście przyjętych są zobowiązani potwierdzić wolę nauki w Zespole Szkół nr 10  do 10 lipca 2018 r. poprzez  złożenie oryginałów świadectw oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 11 lipca 2018 r.  do godziny 12.00   – wywieszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki.

5. Informacje dodatkowe:.

 • Rekrutacja dodatkowa w szkołach dysponujących wolnymi miejscami do 9 sierpnia 2018 r. do godziny 12.00

 

 

Istnieje również możliwość zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół nr 10 w pokojach 2 i 3 osobowych. Dodatkowe informacje o warunkach zakwaterowania udzielane są pod numerem telefonu 513-714-590

Wniosek o przyjęcie do Internatu
Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela sekretariat Zespołu Szkół nr 10
tel. 94 342 28 61 w godz. 8:00 – 14:00