Rada Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców
Wysokość wpłaty na fundusz Rady Rodziców: 8 zł miesięcznie za ucznia.
Wpłat można dokonywać za pośrednictwem skarbnika Rady Klasowej Rodziców, u pracownika księgowości szkoły lub przelewem.

Konto Rady Rodziców: 84 1020 2791 0000 7702 0008 7205

Wszystkie wpłaty na Radę Rodziców są wykorzystywane na rzecz uczniów i dobrze jest jeśli cała społeczność szkoły składa się na ten fundusz. Rada Rodziców  finansuje comiesięczne koncerty umuzykalniające, dofinansowuje imprezy i wyjazdy klasowe, także nagrody dla laureatów konkursów i wyróżniających się uczniów. Dużą pomocą dla szkoły jest finansowanie większych inwestycji, jak np. zakup indywidualnych szafek do szatni uczniowskiej czy samochód do nauki jazdy.


Wyciąg z protokołu spotkania przedstawicieli Rad Klasowych z dnia 23.09.2021 r.

Ad.5  Wybór prezydium Rady Rodziców i zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

 1. Nakielska Beata – przewodnicząca
 2. Sekulska Edyta – zastępca przewodniczącego
 3. Kruszyńska Celina – przewodnicząca komisji rewizyjnej
 4. Przygoda Małgorzata – przewodnicząca  komisji skrutacyjnej
 5. Budzyński Robert – członek
 6. Ostrogórska Justyna – członek
 7. Sawczuk Marcin – członek

Ad.7 Ustalenie składki na rok szkolny 2021/2022.

Zebrani jednogłośnie poparli wniosek, aby składka została na poziomie ubiegłego roku szkolnego i wynosiła 8,00 zł miesięcznie od ucznia.

Ad. 8  Wnioski o  dofinansowanie ze środków Rady Rodziców

 Po przedstawieniu wniosków o dofinansowanie ze środków Rady Rodziców przyznano jednogłośnie dofinansowanie i ustalono jego wysokość :

 • dofinansowanie rajdu rowerowego 150,00 zł (ze środków MEC)
 • dofinansowanie spływu kajakowego klasa III F/P; III C/4; III B/5 – 50,00 zł na 1 ucznia
 • ustalono dofinansowanie do studniówki w wysokości 30,00 zł na 1 ucznia
 • dofinansowanie rajdu górskiego w Góry Sowie – 350 zł środki MEC
 • dofinansowanie rajdu górskiego w Góry Sowie – 30 zł na 1 ucznia środki Rady Rodziców
 • zakup tortu z okazji Dnia Edukacji dla wszystkich pracowników koszt ok. 300,00 zł

Ad.9 Wolne wnioski

Rada Rodziców podjęła decyzję o zorganizowaniu konkursu dla klas wpłacających składki na Radę Rodziców.

Konkurs będzie polegał na tym, że klasa która wpłaci najwięcej składek otrzyma na koniec roku szkolnego nagrodę finansową:

 •  I miejsce        – 500,00 złotych
 • II miejsce        – 300,00 złotych
 • III miejsce       – 200,00 złotych

Kompetencje Rady Rodziców (wyciąg ze Statutu Szkoły)

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Zasady tworzenia rady rodziców określa ustawa o systemie oświaty.

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z ustawą, o której mowa w ust. 2 oraz ze statutem szkoły.

4. Do zadań rady rodziców należy:

1) współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a w szczególności:

a) organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły,

b) organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska społecznego na rzecz szkoły,

c) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększaniu funduszy szkolnych,

2) współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a w szczególności:

a) pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania,

b) zapoznawanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji procesu nauczania,

c) dokonywanie, wspólnie z wychowawcami klas oraz z innymi nauczycielami, analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów,

d) udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,

e) wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe,

3) współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny, a w szczególności:

a) dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,

b) współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

c) branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,

d) rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa wychowawczego rodziców,

e) udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z młodzieżą,

4) współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności:

a) udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowanie programu ich zaspokajania,

b) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku,

c) udzielanie pomocy w dożywianiu uczniów,

d) współudział w przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej.

5. W szczególności do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w szkole;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Przewiń do góry
Skip to content