Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 10 w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://samochodowka.koszalin.pl/

Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie

2006-05-23

2021-02-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
Cześć plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie *.pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów(OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
Serwis zawiera *.doc oraz skany dokumentów *.pdf, z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowane były poprawnie.
Wyłączenia
Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

2020-10-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie
ul. Gnieźnieńska 8
75-736 Koszalin
tel. 94 342 28 61
e-mail: sekretariat@samochodowka.koszalin.pl

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Bartkowiak.

informatyk@samochodowka.koszalin.pl

94 342 28 61

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie
Adres: Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie ul. Gnieźnieńska 8 75-736 Koszalin
E-mail: sekretariat@samochodowka.koszalin.pl
Telefon: 94 342 28 61
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Do budynku prowadzą trzy wejścia, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych (brak podjazdu dla wózków, brakuje poręczy).
  • Budynek nie posiada windy.
  • Szerokość drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  • Naprzeciw wejścia głównego znajduje się sekretariat, w którym można złożyć dokumenty, brakuje obniżonych lad.
  • Na parterze po schodkach znajduję się gabinet dyrektora szkoły, do którego nie ma podjazdu dla wózków.
  • Toaleta znajduję się na parterze budynku oraz na dwóch piętrach i nie jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Przed budynkiem brak dedykowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Serwis nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej. Jednak strona www jest dostosowana do wersji mobilnej – jest responsywna.

Przewiń do góry
Skip to content