Egzamin zawodowy 2021

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Styczeń 2021

Czerwiec 2021

3TS

 

MG.18

3TM

 

MG.20

4TA

MG.43

 

4TB

MG.43

 

4TC

MG.44 / AU.31

 

3BA

 

MG.18 

3BE

 

MG.24 / MG.12

Uwaga:

 1. Tabela dotyczy uczniów zdających egzaminy po raz pierwszy.
 2. Uczeń lub absolwent, który chce przystąpić  kolejny raz do jednego lub kilku egzaminów z kwalifikacji, może to zrobić po otrzymaniu na piśmie informacji o niekorzystnym wyniku egzaminów. Należy złożyć kolejną deklarację w macierzystej szkole na 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej. Trzeci egzamin z tej samej kwalifikacji jest płatny .

Zestawienie terminów egzaminów (szczegóły poniżej)

Egzamin  polega na zdawaniu tzw. kwalifikacji przypisanych do zawodu.

W bieżącym roku szkolnym zdają go klasy:

3TS – kwalifikacja MG.18 (w czerwcu).

3TM – kwalifikacja MG.20 (w czerwcu) – zawód technik mechanik (technik spedytor – jedna kwalifikacja zdawana w klasie 4)

4TA – technik pojazdów samochodowych zdaje tylko w styczniu – kwalifikacja MG.43
4TB – technik pojazdów samochodowych zdaje tylko w styczniu – kwalifikacja MG.43
4TC – technik mechanik – MG.44 / technik spedytor – AU.31

3BA – MG.18 (w czerwcu) dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych

3BE – MG.12 (w czerwcu) dla zawodu  elektromechanik pojazdów samochodowych / MG.24 blacharz samochodowy

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie deklaracja do dyrektora szkoły na 4 miesiące przed planowanym terminem egzaminu (w bieżącym roku do 15 września oraz do 7 lutego na sesję letnią). Dodatkowy termin dla uczniów, którzy nie zdali w sesji zimowej styczeń 2021 – 8 kwietnia.

 • Egzamin zdawany jest w macierzystej szkole zdającego (chyba, że ze względów organizacyjnych OKE skieruje zdającego na część praktyczną do innego ośrodka).

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch części:

 • pisemnej – w postaci testu jednokrotnego wyboru, trwającego 60 minut, zawierającego 40 pytań z zakresu zawodu. Aby zdać, należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 20 pytań (50%).
  W naszej szkole egzamin pisemny odbywa się w postaci elektronicznej.
 • praktycznej – w postaci pracy do wykonania. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia, kandydaci na techników pojazdów samochodowych i technikum mechanicznego wykonują zadanie praktyczne na stanowisku, a kandydaci na techników spedytorów opracowują projekt w postaci dokumentacji. Czas trwania egzaminu zależy od specyfiki zawodu i wynosi do 120 do 240 minut. Pracę ocenia egzaminator według klucza. Aby zdać należy uzyskać 75% punktów.

Warunkiem otrzymania dyplomu zawodowego jest zdanie egzaminu ze wszystkich kwalifikacji i pomyślne ukończenie szkoły. Zdana część egzaminu jest „ważna” przez kolejne trzy lata i wystarczy w tym czasie ponownie przystąpić do niezdanej części egzaminu (pisemnej, ustnej lub obu) w kolejnych sesjach. Trzeci ponowny egzamin z danej kwalifikacji jest płatny.

Na każdą sesję należy złożyć oddzielną deklarację przystąpienia do egzaminu.

Terminy obowiązujące w roku szkolnym 2020/21:

Sesja styczeń / luty

 • do 15 września 2020 r. – termin składania deklaracji przez ucznia do dyrektora szkoły na sesję styczeń/ luty,
 • 12 stycznia 2021 r.  etap pisemny (4TA, 4TB, 4 TC) oraz poprawki,
 • od dnia 11 stycznia 2021 r.  – etap praktyczny  (4TA, 4TB, 4 TC) wg oddzielnego harmonogramu
 • 31 marca 2021 r. – wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (osoba, która nie zdała części egzaminu może w ciągu tygodnia złożyć deklarację poprawy na czerwiec 2021 r.)

Sesja czerwiec / lipiec

 • do 7 lutego 2021 r. – termin składania deklaracji  na sesję czerwiec/lipiec
 • 22 czerwca 2021 r.  etap pisemny (3TS, 3TM, 3BA, 3BE),
 • od 23 czerwca  2021 r.  – etap praktyczny  (3TS, 3TM, 3BA, 3BE) wg oddzielnego harmonogramu
 • 31 sierpnia 2021 r. – wydanie świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Szczegółowe informacje na temat zakresu egzaminu zawodowego oraz przebiegu zawarte są w informatorach z poszczególnych zawodów, opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Przydatne linki:

Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Technik mechanik
• Informator egzaminacyjny dla zawodu technik mechanik
Technik pojazdów samochodowych
Informator egzaminacyjny dla zawodu technik pojazdów samochodowych
Technik spedytor
Informator egzaminacyjny dla zawodu technik spedytor

Branżowa Szkoła I stopnia
Informator egzaminacyjny dla zawodu blacharz samochodowy
Informator egzaminacyjny dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych
Informator egzaminacyjny dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych

Przewiń do góry
Skip to content