Technik spedytor 333108

SzkołaOrganizacjaZadaniaPracaRozwójBiuro
Technik spedytor wykonuje zadania zawodowe w zakresie:
– planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
– prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi;
– wykonywania prac związanych z monitorowaniem przebiegu procesu transportowo-spedycyjnego.

Szkoła: Technikum Mechaniczne
Czas trwania: 5 lat

Spedytor organizuje przewóz towarów/ładunków od nadawcy do odbiorcy w kraju i za granicą przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego, kolejowego, morskiego, wodnego śródlądowego, lotniczego, intermodalnego. Organizowanie przewozów polega na ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi.

Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. W przypadku eksportu oraz importu towarów spedytor odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych. Spedytor w swojej pracy doradza w sprawach wyboru środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu. Planuje potrzeby spedycyjne tj. określa i ustala niezbędną liczbę środków transportu do wykonania zadania przewozowego.

Do zadań spedytora należy zaliczyć ubezpieczenie towaru, opracowanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów, zawieranie umów z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządzanie i kompletowanie dokumentów przewozowych i innych wymaganych przepisami importera, eksportera oraz państw tranzytowych.

Spedytor organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe. Na spedytorze spoczywa także obowiązek uzgodnienia każdorazowo sposobów i miejsca dostarczenia ładunku. W szczególnych sytuacjach na zlecenie klienta organizuje czasowe przechowywanie i magazynowanie ładunków.

Praca polega m.in. na:
• opracowywaniu oferty spedycyjnej,
• kalkulowaniu kosztów usług spedycyjnych,
• planowaniu realizacji zlecenia spedycyjnego,
• sporządzaniu i skompletowaniu dokumentów spedycyjnych,
• monitorowaniu realizacji procesu przewozowego,
• prowadzeniu rozliczeń z klientami i firmami współpracującymi,
• likwidowaniu szkody powstałej w procesie przewozowym,
• podejmowaniu współpracy z klientami i firmami współpracującymi,
• kontrolowaniu jakości procesów przewozowych.
Pracownik w zawodzie spedytor może rozpocząć pracę od stanowiska stażysty lub praktykanta, a następnie wraz z nabyciem doświadczenia zawodowego awansować na samodzielne stanowisko, po zdaniu matury dalej kształcić się na studiach I oraz II stopnia (np. na kierunkach logistyka, transport, ekonomia) i przy posiadaniu zdolności oraz umiejętności organizacyjnych, umiejętności pracy z ludźmi – awansować na stanowisko kierownicze (np. kierownik zespołu, działu itp.), rozwijać swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w kształceniu i/lub szkoleniu w zawodach pokrewnych, doskonalić swoje umiejętności, uczestnicząc w branżowych szkoleniach z zakresu usług spedycyjnych organizowanych przez pracodawców.
Typowym miejscem pracy technika spedytora jest biuro wyposażone w urządzenia biurowe i sprzęt komputerowy. Technik spedytor samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej w wydziale czy całej instytucji. Jest to praca ściśle związana z ludźmi, nie tylko ze współpracownikami, ale głównie z klientami i kontrahentami.

Praca spedytora wymaga bezpośredniego kontaktu z kierowcami, jak i osobami z komórek logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa. Spedytor kontaktuje się zarówno ze współpracownikami (przełożonym, dyspozytorami, magazynierami), jak i klientami oraz kontrahentami. Komunikacja następuje ustnie oraz z wykorzystaniem technologii IT.

Osoba wykonująca zawód technika spedytora powinna być komunikatywna w kontaktach interpersonalnych, posiadać umysł analityczny, cechować się precyzją, spokojem i cierpliwością.

pracujemy na oprogramowaniu SpedTrans
Spedycja – zawód z przyszłością.
KIEROWCA – POJAZD – TRANSPORT – FIRMA – USŁUGI
kwalifikacjaSPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
praktyka zawodowaklasa druga – 4 tygodnie
klasa trzecia – 4 tygodnie
Praktyka zawodowa odbywa się w koszalińskich firmach. Uczniowie zapoznają się w nich ze specyfiką pracy w zawodzie.
egzamin zawodowyEgzamin zawodowy odbywa się w ostatnim miesiącu nauki klasy czwartej. Uczeń uczestniczy w państwowym egzaminie zawodowym, który przeprowadzany jest w szkole.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:
a) etap pisemny – forma testu pisemnego (60 minut, 40 pytań – próg zdawalności 50%)
b) etap praktyczny – opracowaniu usługi spedycyjnej według zadanych warunków; notatki, trasy, obliczenia, tabele, faktury itp. (120 minut, próg zdawalności 75%)
przedmioty ogólnePrzedmioty nauczane we wszystkich technikach w Polsce zgodne z ramowymi planami nauczania, w tym dwa języki obce i przedmioty rozszerzone: dla technika spedytora matematyka i geografia.
przedmioty zawodowePrzedmioty teoretyczne:
– podstawy transportu i spedycji
– środki transportu
– przewóz ładunków
– podstawy prawa transportowego
– podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego

Przedmioty praktyczne:
– pracownia rachunkowości i statystyki
– pracownia spedycji
– pracownia technik biurowych
– pracownia organizacji transportu i spedycji
– zajęcia praktyczne specjalizujące
Przewiń do góry
Skip to content