Zasady naboru na rok szkolny 2021/2022


Rekrutacja do wszystkich szkół Samochodówki
odbywa się elektronicznie.

Uczniowie koszalińskich szkół podstawowych rejestrują się elektronicznie za pośrednictwem serwisu internetowego – nabory.eduportal.koszalin.pl. 

Termin składania podań (i rejestracji w systemie): od 17 maja do 21 czerwca 2021 r.  do godziny 15.00. W tym terminie należy także dostarczyć wydrukowane podanie wraz z wymaganymi załącznikami do szkoły pierwszego wyboru. W przypadku problemów z wydrukowaniem podania pomocy udzieli sekretariat Samochodówki.

Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. będzie istniała możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.

Od 25 czerwca  do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 należy samodzielnie wprowadzić do systemu swoje oceny końcowe. Wszyscy uczniowie muszą również w tym terminie złożyć w szkole pierwszego wyboru kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie.
 • Poświadczone kserokopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty kandydaci składają od 25 czerwca  do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00
 • Trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).
 • Karta zdrowia.
 • W przypadku szkół zawodowych – kandydat dodatkowo składa zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie na badanie wydaje szkoła, do której kandydat składa podanie) Skierowanie na bezpłatne badania wydaje wybrana szkoła zawodowa od 17 maja do 26 lipca 2021 r.
 • Kandydaci do branżowej szkoły decydujący się na podjęcie praktycznej nauki zawodu poza warsztatami szkolnymi (młodociani pracownicy), załączają deklarację pracodawcy o przyjęcie do pracy w celu nauki zawodu.
 • Dodatkowo kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć:
  – opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  – zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata i finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
  – zaświadczenie dyrektora swojego szkoły podstawowej o udziale w konkursach rejonowych i zajętym miejscu.

Zasady rekrutacji:

 • Rekrutacja odbywa się na podstawie sumy punktów uzyskanych za:
  – oceny z czterech przedmiotów ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (wykaz przedmiotów i przelicznik punktowy podano poniżej),
  – wyniki egzaminu ósmoklasisty przekazane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  – inne, dodatkowe kryteria, osiągnięcia ucznia (wymienione poniżej).
 • O przyjęciu decydują oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc – przyjmowani będą Ci kandydaci, którzy uzyskają większą liczbę punktów, aż do wyczerpania zaplanowanej w limicie liczby miejsc.
 • Każdy kandydat może otrzymać maksymalnie 200 punktów:
  100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku szkoły podstawowej – 0,35 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie ósmoklasisty z zakresu języka polskiego i matematyki oraz 0,3 pkt z  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ,
  100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (72 pkt za oceny, 7 pkt za świadectwo z wyróżnieniem, 21 pkt za szczególne osiągnięcia.
 • Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przyznaje punkty za oceny z języka polskiego i matematyki oraz języka obcego i informatyki na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:
  – celujący – 18 punktów; bardzo dobry – 17 punktów; dobry – 14 punktów; dostateczny – 8 punktów; dopuszczający – 2 punkty.
 • Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim zgodnie z listą ogłoszoną przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 • Absolwenci szkoły podstawowej, ubiegający się o status młodocianego pracownika, są przyjmowani do szkoły branżowej na podstawie deklaracji pracodawcy o przyjęciu do pracy w celu nauki zawodu, niezależnie od wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • W przypadku, gdy uczeń nie spełni kryteriów ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i nie zostanie przyjęty do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej, może być przyjęty do innej szkoły na podstawie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i świadectwa ukończenia szkoły.

Ogłoszenie wyników:

 • Listy kandydatów zakwalifikowanych w wyniku postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego zostaną wywieszone w dniu  22 lipca 2021 r. Informacja o przydziale do konkretnego oddziału będzie też widoczna po zalogowaniu do konta użytkownika elektronicznego systemu naboru.
 • Kandydaci umieszczeni na liście są zobowiązani potwierdzić wolę nauki w Zespole Szkół nr 10  od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., do godziny 15.00 poprzez złożenie oryginałów świadectw oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 2 sierpnia 2021 r. do godziny 14.00   – wywieszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki.

Informacje dodatkowe:

Istnieje również możliwość zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół nr 10 w pokojach 2 i 3 osobowych. Dodatkowe informacje o warunkach zakwaterowania udzielane są pod numerem telefonu 511 483 941
Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela sekretariat Zespołu Szkół nr 10
tel. 94 342 28 61 w godz. 8:00 – 14:00

Przewiń do góry
Skip to content