Czas na zawodowca

Doradca zawodowy Szkolnego Ośrodka Kariery realizował zadania wynikające  z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ostatnim realizowanym projektem jest Czas na ZAWODOWCA. W ramach projektów doposażono SzOK w sprzęt informatyczny – laptopy, rzutniki multimedialne, testy zawodoznawcze w wersji papierowej i elektronicznej, filmy, pakiety edukacyjne, literaturę z zakresu doradztwa zawodowego. W dniu 31 sierpnia 2020 roku Szkolny Ośrodek Kariery zmienił swoją nazwę na Szkolny Punkt Informacji i Kariery.

Celem działania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery jest prowadzenie szeroko pojętego poradnictwa indywidualnego i grupowego dotyczące kariery edukacyjnej i zawodowej udzielanego uczniom, rodzicom uczniów oraz młodzieży z okolic Koszalina.

Do zadań Szkolnego Punktu Informacji i Kariery  należy w szczególności:

 1. przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej;
 2. przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej;
 3. przygotowanie ucznia do roli pracownika;
 4. przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nich decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz udostępniania im informacji i niezbędnych materiałów.

Realizowane zadania

Do realizacji zadań szkolnego punktu informacji i kariery w szkole zatrudniony jest doradca zawodowy. Na każdy rok szkolny doradca zawodowy opracowuje program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program.

Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy w szczególności:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego
 2. prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.
 3. opracowanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami, pedagogiem, programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
 4. wspieranie nauczycieli w tym nauczycieli wychowawców opiekującymi się oddziałami, pedagoga, w zakresie realizacji zadań określonych w programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
 5. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.

Propozycje usług podstawowych oferowanych dla uczniów:

 1. Rozwijanie umiejętności:
  – planowania własnej ścieżki edukacyjnej,
  – planowania własnego rozwoju zawodowego,
  – poszukiwania pracy,
  – przygotowywania: odpowiedzi na oferty, CV, podania o pracę, itd.
 2. Wsparcie merytoryczne dla uczniów planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej
 3. Udostępnianie zgromadzonych zasobów informacji edukacyjno-zawodowej m.in.:
  – ulotki i broszury,
  – książki i informatory,
  – czasopisma,
  – programy komputerowe na CD-ROM,
  – filmy video.
 4. Udostępnianie informacji istniejącej w sieci Internet:
  – dotyczących pracy (szukanie ofert pracy, udostępnianie informacji z zakresu prawa pracy, poradnictwa zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, wyszukiwanie ofert telepracy),
  – edukacyjnej (szkoły, kursy, edukacja przez Internet) dla osób prowadzących działalność gospodarczą
  – inne informacje edukacyjno-zawodowe w zależności od potrzeb klienta.
 5. Poradnictwo indywidualne (praca indywidualna)
 6. Poradnictwo grupowe (organizowanie zajęć grupowych)

Propozycje usług dodatkowych oferowanych dla uczniów:

 • gromadzenie i udostępnienie własnej bazy informacyjnej o zawodach (informatory, teczki zawodów, ulotki o zawodach, baza multimedialna, literatura na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego) klientom SPinKi,
 • tworzenie tablic z przykładowymi przebiegami ścieżek edukacyjnych i zawodowych absolwentów Zespołu Szkół Nr 10,
 • gromadzenie i przekazywanie informacji o lokalnym rynku pracy,
 • organizowanie spotkań z pracodawcami, przedstawicielami agencji pośrednictwa pracy, przedstawicielami regionalnych ośrodków przedsiębiorczości z uczniami szkoły,
 • prowadzenie tablicy ogłoszeń „Dam pracę – szukam pracy”,
 • organizowanie szkoleń i kursów nadających dodatkowe kwalifikacje zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów.

Projekt pod nazwą „Czas na zawodowca”

Projekt trzyletni, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Działanie 8.8

Jego realizacja rozpocznie się w 2018 roku i potrwa do roku 2020.

Obejmuje zawody: mechanik pojazdów samochodowych, technik samochodowy, technik mechanik i technik spedytor.

W projekcie uczestniczyć będzie 72 uczniów (24 uczniów rocznie) i 7 nauczycieli.

Uczniowie objęci są doradztwem zawodowym grupowym i indywidualnym, warsztatami z poszukiwania pracy i dwoma wyjazdami studyjnymi: na targi samochodowe i do zakładu produkującego pojazdy. Wszyscy odbędą miesięczną praktykę/staż w zakładach pracy.

Realizowane kursy przez uczniów: operator koparko ładowarki, kierowca wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej, operator żurawia przenośnego, uprawnienia energetyczne do 1 kV, Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, certyfikaty komputerowe ECDL Orifile PTI Standard, programisty operatora maszyn CNC, prawo jady kat C+E.

Realizowane szkolenia dla nauczycieli: studia podyplomowe z doradztwa zawodowego – 1, kurs diagnosty – 2, kurs obsługi CNC – 2, kurs obsługi programu spedycyjnego – 2.

Stanowiska Pracowni Kształcenia Praktycznego zostaną doposażone:

Stanowisko obrabiarek sterowanych numerycznie: obrabiarka CNC, 9 stanowisk komputerowych do nauki programowania i sterowania obrabiarką cnc, system operacyjny z możliwością aktualizacji i oprogramowanie antywirusowe, drukarka atramentowa A3, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, zakres podręczników do nauki obsługi obrabiarki CNC, Pakiet MS Office .

Stanowisko diagnostyki samochodowej – szarpak ręczny

Przewiń do góry
Skip to content