Harmonogram i zasady egzaminu maturalnego

Zasady obowiązujące zdających podczas egzaminu maturalnego przeprowadzanego
w Zespole Szkół nr 10 im. B. Chrobrego w Koszalinie
w czerwcu 2020 r.

 1. Egzamin przeprowadzany jest wyłącznie w części pisemnej z przedmiotów wskazanych przez zdającego w deklaracji.
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
 6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w wyznaczonym do tego miejscu (stołówka warsztatowa). Osoby te mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać w stołówce warsztatowej na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
 8. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 9. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 10. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc.
 12. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  2. wychodzi do toalety,
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
  Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r.

Wejście na egzamin

8, 9 i 10 czerwca 2020 r. egzaminy przeprowadzane są w więcej niż jednej sali. Z tego powodu we wskazanych dniach uruchomione będą dwa wejścia do szkoły:

 1. wejście od dziedzińca – dla osób zdających egzamin na sali 01 (sali gimnastycznej)
 2. wejście główne (od strony toru kartingowego) – dla osób zdających w sali 102 (aula), 101, 104 i 107.

Na teren szkoły wpuszczani będą wyłącznie zdający, bez osób towarzyszących.

Przy wejściu do budynku obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.

Przy wejściu do budynku obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczkami lub w inny sposób, zgodnie z zasadami opisanymi wyżej. Zdający mogą również używać rękawiczek ochronnych.

Zdający powinni przestrzegać zasady zachowania bezpiecznej odległości (minimum 1,5 metra). Zabrania się gromadzenia zdających w okolicach szkoły.

Wchodzący na egzamin mogą zostawić swoje rzeczy, niepotrzebne podczas egzaminu, we wskazanych pomieszczeniach, umieszczając je w przezroczystych workach. Dla wchodzących na salę gimnastyczną będą to pomieszczenia szatni, dla wchodzących na aulę – sala nr 13.

Wchodząc na salę egzaminacyjną, zdający okazuje dokument tożsamości, podpisuje listę swoim długopisem, członek zespołu nadzorującego losuje dla niego miejsce, które zdający niezwłocznie zajmuje.

Podczas egzaminu

Zdający stosują się do zaleceń i wskazań przewodniczącego zespołu nadzorującego, nie kontaktują się ze sobą, nie przemieszczają się po sali, pracują samodzielnie, nie wymieniają się przyborami. Butelka z wodą (jeśli zdający ją przyniesie) powinna stać obok stolika. W sprawach organizacyjnych i technicznych można zwracać się do członków zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki. Podejście członka ZN wymaga od obu stron założenia maseczek ochronnych.

W przypadku konieczności skorzystania ze słowników (egzamin z języka polskiego) należy zgłosić ten fakt przez podniesienie ręki, podejść do właściwego stolika z zakrytymi ustami i nosem i skorzystać z płynu dezynfekującego stojącego obok słownika.

Tablice niezbędne podczas egzaminu z danego przedmiotu będą położone na stolikach.

Zakończenie i wyjście z egzaminu

Zdający który zakończył egzamin i chce zdać arkusz, podnosi rękę i czeka na podejście członka zespołu nadzorującego, który sprawdzi kompletność i jakość kodowania arkusza. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający może opuścić salę. Jeżeli zdający zakończy pracę z arkuszem na mniej niż 15 minut przed końcem egzaminu, pozostaje na miejscu do końca.

Uwagi

Zdający mogą używać rękawiczek ochronnych.

Zdający nie przebywają na terenie szkoły bez uzasadnionej przyczyny, po zakończonym egzaminie opuszczają teren szkoły lub udają się na stołówkę warsztatową.

Termin dodatkowy egzaminów maturalnych: 8–14 lipca 2020. Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu czerwca 2020 r.

Wyniki egzaminu maturalnego: do 11 sierpnia 2020 r.

Termin egzaminu poprawkowego: 8 września 2020 r. godz. 1400.

Wyniki egzaminu maturalnego po poprawkach: do 30 września 2020 r.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r–regulacje-prawne

Przewiń do góry