Zasady postępowania w czasie zajęć praktycznych

Zasady postępowania w czasie zajęć praktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Uczniowie:

 1. Czekając na wejście do szkoły uczniowie zachowują bezpieczny odstęp
  (co najmniej 1,5 m).
 2. Uczniowie udający się na zajęcia w Pracowni Kształcenia Praktycznego przebierają się w szatni od godz.800 do 815.
 3.  Na teren Pracowni mogą wejść wyłącznie osoby po zdezynfekowaniu rąk, z zakrytymi ustami i nosem (np. maseczką lub przyłbicą),
 4. Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką lub przyłbicą mogą przystąpić do zajęć na indywidualnie ustalonych zasadach.
 5. Sytuacja, w której uczeń, ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona wychowawcy klasy, opiekunowi zajęć praktycznych lub kierownikowi Pracowni Kształcenia Praktycznego ZS10, najpóźniej 1 dzień przed przystąpieniem do takich zajęć.
 6. Uczniowie zgłaszający się na zajęcia praktyczne przychodzą do Pracowni Kształcenia Praktycznego przebrani w ubrania robocze.
 7. Przed wejściem do pracowni, w której będą odbywać zajęcia praktyczne, uczniowie muszą zdezynfekować ręce środkiem chemicznym dostarczonym przez szkołę.
 8. W czasie realizacji zajęć praktycznych uczniowie nie muszą zakrywać ust i nosa , jeżeli pracują na indywidualnym stanowisku roboczym, oddalonym od innych uczniów
  i nauczyciela o co najmniej 1,5 m.
 9. W sytuacji, gdy uczeń będzie musiał zbliżyć się do innych uczniów lub nauczyciela na odległość mniejszą niż 1,5 m, musi zakryć usta i nos (zgodnie z pkt. 2 – 4).
 10. W trakcie czynności związanych z zapisywaniem informacji i wypełnianiem dokumentacji, uczniowie posługują się jedynie osobistymi przyborami szkolnymi.
 11. W czasie przerwy, na korytarzach, uczniowie muszą mieć zakryte usta i nos, zgodnie z pkt. 2-4.
 12.  Podczas pobytu na stołówce, w czasie spożywania posiłku, nie ma konieczności zakrywania nosa i ust. Warunkiem jest zachowanie bezpiecznego dystansu (1,5 m).
 13. Po zakończeniu korzystania z WC należy dokładnie umyć ręce mydłem.

Kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracyjni:

 1. Przy wejściu na teren Pracowni Kształcenia Praktycznego, obowiązuje nakaz zdezynfekowania rąk.
 2. Nakaz zakładania maseczek lub przyłbic obowiązuje nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz innych pracowników ZS10:
 3. poruszając się po korytarzach
 4. realizując zajęcia, w sytuacji gdy nie będzie zachowana bezpieczna odległość (1,5 m)
 5. korzystając z pomieszczeń wspólnych (umywalnia, WC, magazyn, wypożyczalnia narzędzi, itp.), jeżeli nie ma możliwości zachowania odpowiedniego dystansu społecznego (1,5 m)
 6.  Nauczyciele praktycznej nauki zawodu, oraz inni pracownicy ZS10 mają obowiązek zwracać szczególną uwagę na niepokojące objawy chorobowe u uczniów, wskazujące na możliwość zarażenia wirusem SARS-CoV-2. W przypadku zauważenia takich objawów należy natychmiast zawiadomić dyrektora ZS10, kierownika Pracowni Kształcenia Praktycznego (tel. 511 484 099) lub pielęgniarkę szkolną.
 7. Uczeń przejawiający niepokojące objawy chorobowe zostanie umieszczony
  w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu (izolatce), do czasu podjęcia stosownych działań.

Klienci Pracowni Kształcenia Praktycznego:

 1. Klienci zgłaszający się do Biura Stacji Obsługi, zobowiązani są do zdezynfekowania rąk oraz do zakrycia nosa i ust za pomocą maseczki lub przyłbicy.
 2. Oddając pojazd do naprawy, klienci muszą stosować się do poleceń nauczyciela przyjmującego zlecenie.
 3. Zabrania się klientom przebywania na terenie Pracowni Stacji Obsługi, z wyjątkiem Biura Stacji Obsługi.
 4. Pojazd oddany do naprawy, po wykonaniu zlecenia zostanie zdezynfekowany
  i przekazany zlecającemu na plac przed Stacją Obsługi nr 3.
 5. Klienci zlecający inne prace dla Pracowni Kształcenia Praktycznego (dział mechaniczny) lub wyrażający chęć zakupu z magazynu, zobowiązani są do wcześniejszego umówienia spotkania z kierownikiem Pracowni, technologiem lub pracownikiem magazynu.
 6. Klienci przebywający na terenie Pracowni Kształcenia Praktycznego oraz udający się do księgowości, muszą zdezynfekować ręce oraz zakrywać usta i nos za pomocą maseczki lub przyłbicy.

Zasady postępowania w Pracowni Kształcenia Praktycznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, obowiązują do odwołania.

Przewiń do góry
Skip to content