Zasady funkcjonowania Internatu

Zasady funkcjonowania Internatu Zespołu Szkół nr 10 na czas zagrożenia epidemicznego COVID-19

 1. Do Internatu może przyjechać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Wychowankowie  mogą być przywożeni do Internatu i z niego odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z Internatu opiekunowie z dziećmi oraz wychowankowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej Internatu, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Na terenie Internatu mogą przebywać: mieszkańcy, wychowawcy i pracownicy internatu.
 5. Możliwe jest wejście i przebywanie w budynku:  interesantów, pracowników ZS nr 10, uczniów korzystających z obiadów w stołówce internackiej oraz rodziców ( jeden rodzic ) z zachowaniem aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej ( pkt.6 )
 6. W Internacie obowiązują zasady higieny:
  1. częste mycie rąk (po wejściu do Internatu należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce),
  2. zasłanianie nosa i ust maseczką lub przyłbicą,
  3.  ochrona podczas kichania i kaszlu oraz,
  4.  unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Wychowankowie

 1. Wychowanek nie powinien zabierać ze sobą do Internatu niepotrzebnych  przedmiotów.
 2. Wychowankowie  Internatu powinni  zachować dystans podczas kontaktów z rówieśnikami i pracownikami Internatu, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne.
 3. Mieszkańcy Internatu mają także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć  do nich dostęp osób trzecich.
 4. Podopieczni  i pracownicy Internatu  mają obowiązek zakrywania nosa  i ust (maseczki, przyłbice) w częściach wspólnych budynku (korytarze, klatka schodowa, łazienki).
 5. Nauka własna odbywa się wyłącznie we własnym pokoju.
 6. Zakaz przemieszczania się wychowanków między grupami i organizowania spotkań w większym gronie. Dozwolone jest spotykanie się wychowanków w pokojach w obrębie grupy,  z zachowaniem dystansu 1,5 metra. Maksymalna ilość wychowanków  w jednym pokoju to 4 osoby.
 7. Korzystanie z łazienki tylko w obrębie swojej grupy. Zakaz korzystania z łazienki znajdującej się w innej grupie wychowawczej. Zalecane każdorazowe dezynfekowanie rąk przed wejściem do łazienki oraz po jej opuszczeniu.
 8. Pokój socjalny dostępny tylko dla pojedynczych wychowanków w celu skorzystania z zaplecza kuchennego i pralki. Dostęp do pokoju za zgodą wychowawcy. Zakaz korzystania z sali z TV i sportowej.
 9. Przychodzenie do pokoju wychowawców wyłącznie w maseczkach. Zakaz przebywania wychowanków w pokoju wychowawców.
 10. Wychowanek podczas pobytu w Internacie korzysta ze swoich przyborów toaletowych,  naczyń i sztućców. Posiada swoją kołdrę, poduszkę i pościel. Swoje rzeczy prywatne przechowuje zamknięte w szafkach.
 11. Posiłki wydawane będą o ustalonych godzinach z podziałem na grupy wychowawcze. Zejście na posiłek w innej godzinie wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z wychowawcą.
 12. Osoby, które nie będą stosować się do zasad oraz poleceń i komunikatów wychowawców, czym narażą zdrowie i życie mieszkańców  oraz pracowników Internatu, zostaną usunięte z Internatu w trybie natychmiastowym.

Wychowawcy

 1. Pracownicy pedagogiczni przestrzegają zasad dystansu, dezynfekcji rąk oraz zasłaniania nosa i ust w częściach wspólnych Internatu.
 2. Obserwują wychowanków i w razie wystąpienia niepokojących objawów umieszczają wychowanka w izolatce (pok. 118) oraz kontaktują się z rodzicami/opiekunami wychowanka w celu podjęcia dalszy kroków związanych z powrotem dziecka do domu.
 3. Zwracają szczególną uwagę na przestrzeganie przez wychowanków wprowadzonych zasad przeciwdziałania COVID-19
 4. Systematycznie kontrolują czystość w pokojach wychowanków oraz egzekwują obowiązek chowania swoich rzeczy w szafkach, wietrzenia pokoi oraz przestrzegania higieny na terenie internatu.
 5. Dokonują pomiaru temperatury u wychowanków w dniu przyjazdu do Internatu oraz każdego dnia pobytu w godzinach popołudniowych.
 6. Przestrzegają ustaleń dotyczących pobytu osób obcych w Internacie.
 7. Są w stałym kontakcie z rodzicami/opiekunami wychowanków i przekazują na bieżąco informacje na temat funkcjonowania wychowanka w Internacie oraz jego stanu zdrowia.

Obowiązek zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk dotyczy wszystkich osób wchodzących  i przebywających w  Internacie

Dozowniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy:

 • wejściu głównym na holu,
 • pokoju wychowawców,
 • wejściu do łazienki w każdej  grupie wychowawczej
 • wejściu na zaplecze kuchenne
 • oraz na stołówce.

Procedury związane z przyjazdem i wyjazdem  wychowanków z  Internatu

 1. Każdy wychowanek w dniu przyjazdu do Internatu będzie miał mierzoną temperaturę. Temperatura będzie mierzona także w pozostałe dni pobytu w Internacie.
 2. Do Internatu nie może przyjechać wychowanek chory, z objawami infekcji oraz gdy domownicy przebywają na kwarantannie.
 3. Ze względów epidemiologicznych COVID-19 obowiązkowe jest informowanie wychowawców o nieobecności wychowanka spowodowanej chorobą, pobytem na kwarantannie lub kontaktem z osobą zakażoną.
 4. W razie wystąpienia objawów chorobowych u wychowanka rodzic zostanie poinformowany telefonicznie o stanie zdrowia dziecka. Opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka z Internatu. Do czasu przyjazdu  rodziców dziecko zostanie umieszczone w izolatce znajdującej się na I piętrze (pok. 118). Szczegółowych odpowiedzi  na wszystkie pytania udziela wychowawca dyżurujący pod numerem telefonu: 513 714 590
 5. Podczas powrotu z Internatu do domu wychowanek chory lub u którego zachodzi podejrzenie zakażenia koronawirusem  powinien unikać podróży środkami komunikacji publicznej.
 6. Podczas przyjazdu do Internatu oraz odbioru dziecka z Internatu wychowankowi może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun. Zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji rąk po wejściu do Internatu.

Procedury i harmonogram wydawania posiłków w stołówce Internatu Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie

 1.  Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 2. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 3. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki.
 4. W kuchni i na zapleczu kuchennym mogą przebywać wyłącznie jej pracownicy, a także jeśli jest to konieczne specjalista do spraw żywienia oraz Kierownik Internatu.
 5. Pracownicy kuchni podczas wydawania posiłków zasłaniają nos i usta oraz używają rękawiczek jednorazowych.
 6. Stoły na stołówce ustawione będą z zachowaniem dystansu (dwie osoby przy jednym stoliku po przeciwnych stronach blatu) a ilość miejsc siedzących na stołówce wynikać będzie z metrażu i ilości stołów.
 7. Posiłki wydawane będą o ustalonych godzinach i w grupach wychowawczych.
 8. Obiad wydawany będzie podczas przerw w ZS 10, w ilościach dostosowanych do możliwości stołówki (dwie osoby przy stoliku).
 9. Wychowankowie Internatu na stołówce korzystają ze swoich sztućców przywiezionych z domu. Osoby z zewnątrz korzystające z obiadów otrzymają sztućce od personelu kuchennego.
 10.  Podczas wydawania posiłków czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 11.  Każdy konsument zobowiązany jest zdezynfekować ręce po wejściu na stołówkę.
 12.  Unikamy chodzenia po stołówce pomiędzy stolikami. Zalecane jest zajmowanie tego samego miejsca.
 13.  Wejście na stołówkę od strony wydawania posiłków a wyjście drugimi drzwiami. Zakaz wchodzenia na stołówkę drzwiami przy gabinecie Kierownika (wyjście dla opuszczających stołówkę).
 14.  Poruszanie się po stołówce z zasłoniętym nosem i ustami. Maseczkę można zdjąć po zajęciu miejsca przy stoliku.

Zasady organizacji pracy i stanowiska pracy dla pracowników Internatu Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej starają się ograniczyć kontakty z wychowankami i kadrą pedagogiczną internatu.
 2. Poruszanie się po częściach wspólnych Internatu z zachowaniem dystansu, zasłanianiem nosa i ust oraz dezynfekcji rąk.
 3. Wykonywanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości pomieszczeń biurowych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby wychowankowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Pracownicy internatu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną oraz powiadomić Kierownika Internatu.
 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
Przewiń do góry
Skip to content