Zasady funkcjonowania ustalone w celu zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania COVID-19

Zasady funkcjonowania Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie ustalone w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi i przeciwdziałania COVID-19.

Wstęp

 1. Szczególne zasady funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania ustala się w celu:
  – zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID-19;
  – zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, młodzieży, ich rodziców i pracowników szkoły.
 2. Ustalone zasady obowiązują wszystkie osoby przebywające na terenie Zespołu Szkół nr 10 w Koszalinie, tj. uczniów, rodziców (opiekunów prawnych), nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, klientów Pracowni Kształcenia Praktycznego oraz osoby służbowo przebywające na terenie placówki.
 3. Na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorób górnych dróg oddechowych lub podwyższonej temperatury ciała.
 4. Na terenie placówki obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa.
 5. Przed wejściem na teren szkoły należy zapoznać się z zasadami obowiązującymi odpowiednio uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz osób przebywających na terenie szkoły w sprawach służbowych.
 6. Przed wejściem zawsze należy zdezynfekować ręce.
 7. Wszystkich obowiązuje ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Wejście na teren szkoły osób niebędących uczniami lub pracownikami szkoły podlega rejestracji, podczas której należy podać imię i nazwisko, numer telefonu lub inny sposób zdalnego kontaktu (np. adres mailowy) oraz cel wizyty.
 9. Wszystkie osoby przebywające na terenie placówki podlegają izolacji w przypadku zauważenia u nich niepokojących objawów mogących świadczyć o infekcji lub chorobie. W każdym przypadku izolacji szkoła informuje o tym fakcie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i przekazuje jej postanowienia osobom izolowanym. W przypadku uczniów – informuje się również rodziców /opiekunów prawnych.
 10. W przypadku niepokojących objawów zdrowotnych rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (teleporada), a w przypadku pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może występować zarażenie korona wirusem.

Uczniowie

 1. Do szkoły może wejść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczeń, co do którego zachodzi podejrzenie infekcji górnych dróg oddechowych lub jakiejkolwiek choroby zakaźnej, pozostaje w domu do czasu ustąpienia objawów.
  O tym fakcie rodzice/opiekunowie prawni informują szkołę/wychowawcę zgodnie z ustalonym sposobem (telefon do sekretariatu).
 3. Jeżeli niepokojące objawy zostaną zauważone na terenie szkoły, uczeń niezwłocznie kierowany jest do izolatki, skąd odbierają go rodzice/opiekunowie prawni. Uczeń pełnoletni może samodzielnie opuścić teren szkoły przy zapewnieniu braku kontaktu z innymi osobami, po poinformowaniu o tym dyrektora lub wychowawcy.
 4. W każdym przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
 5. Do szkoły wchodzimy wejściem od strony placu apelowego. W godzinach 745 – 815 wchodzimy do szkoły zgodnie z podziałem:
  745 – 800 – uczniowie rozpoczynający zajęcia o godzinie 800
  800 – 815 – uczniowie, którzy mają danego dnia zajęcia warsztatowe.
 • Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.
 • W częściach wspólnych obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (zwłaszcza podczas przerw międzylekcyjnych) oraz utrzymywania bezpiecznej odległości. Jeżeli możliwe jest stałe zapewnienie odległości między osobami nie mniejszej niż 2 m, ust i nosa można nie zasłaniać.
 • W salach lekcyjnych zasłanianie ust i nosa nie jest obowiązkowe. Należy stosować się do wskazań nauczyciela.
 • Uczniom przebywającym na zajęciach dokonuje się pomiaru temperatury podczas dwóch pierwszych godzinach lekcyjnych. Od trzeciej lekcji uczeń, który  nie był na wcześniejszych zajęciach, jest kierowany przez nauczyciela na pomiar temperatury.
 • Przebywając na terenie szkoły, uczniowie dopilnowują częstego mycia i dezynfekcji rąk, w tym przy wejściu do sal lekcyjnych.
 • Należy unikać niepotrzebnego grupowania się na terenie szkoły, zwłaszcza podczas przerw.
 • Zabrania się uczniom wymiany przedmiotów osobistych, elektronicznych, przyborów szkolnych i podręczników.
 • Zabrania się opuszczania terenu szkoły podczas zajęć.
 • Szkoła nie zapewnia uczniom maseczek i przyłbic do ochrony ust i nosa. Obowiązek realizowany jest w ramach zasobów własnych ucznia.

Rodzice/opiekunowie prawni

 1. Zaleca się kontakt ze szkołą/ wychowawcą za pomocą komunikatora dziennika elektronicznego, MS Teams bądź telefoniczny.
 2. Rodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych mogą uczestniczyć w rozpoczęciu roku szkolnego 1 września 2020 r. i spotkaniach z wychowawcą, przy czym ustala się zasadę, że jednemu uczniowi towarzyszy nie więcej niż jeden rodzic/ opiekun.
 3. Bezpośredni kontakt z wychowawcą, dyrektorem lub nauczycielami odbywa się po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Zasada ta nie dotyczy zaplanowanych spotkań z rodzicami.
 4. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z sekretariatem, księgowością lub Pracownią Kształcenia Praktycznego, pobyt na terenie szkoły podlega rejestracji.
 5. Rodzice, we współpracy z wychowawcami, uzgadniają główne metody komunikacji związane z procesem dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym.
 6. Bezpośredni kontakt z dyrektorem placówki jest możliwy po uprzednim umówieniu spotkania.
 7. Szkoła nie zapewnia rodzicom/opiekunom prawnym maseczek i przyłbic do ochrony ust i nosa. Obowiązek realizowany jest w ramach zasobów własnych rodzica/ opiekuna prawnego.

Nauczyciele

 1. Każdy nauczyciel podlega rygorom związanym z dezynfekcją dłoni i zasłanianiem ust i nosa. Szkoła zapewnia nauczycielom płyn do dezynfekcji, maseczki ochronne bądź przyłbice i rękawiczki.
 2. Nauczyciele prowadzą zajęcia zgodnie z planem nauczania, przestrzegając zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Nauczyciele pełnią dyżury w wydzielonych obszarach zgodnie z opracowanym harmonogramem.
 3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest obserwować uczniów i reagować w przypadku zauważenia niepokojących objawów u uczniów lub pracowników szkoły.
 4. Wychowawcy klas we współpracy z rodzicami uzgadniają główne metody komunikacji związane z procesem dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym.
 5. Wychowawcy klas są zobowiązani skutecznie poinformować uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o szczególnych zasadach obowiązujących podczas pandemii korona wirusa oraz o działaniach podejmowanych w razie zauważenia niepokojących objawów zdrowotnych u uczniów.
 6. Nauczyciele mają obowiązek skierować ucznia nieobecnego podczas pomiaru temperatury we wskazane miejsce w celu dokonania badania.
 7. Sale lekcyjne wietrzone są po każdych zajęciach. Jeśli warunki pogodowe na to pozwalają, zaleca się pracę przy otwartych oknach podczas zajęć.
 8. Nauczyciele wychowania fizycznego opracowują i przekazują uczniom zasady obowiązujące na tych zajęciach oraz warunki korzystania z szatni.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Na drzwiach przy wejściu głównym do szkoły udostępnione są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przy wejściu głównym do budynku szkoły znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk wyposażone we właściwy płyn dezynfekcyjny oraz umieszczona informacja o sposobie i obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 3. Wyznaczona osoba z personelu (obsługi szkoły – woźny) sprawdza czy wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz monitoruje czy nie przekraczały obowiązujących stref przebywania na terenie szkoły.
 4. Wszyscy pracownicy mają obowiązek regularnego mycia rąk wodą z mydłem i dezynfekcji.
 5. Codzienne prace porządkowe podlegają procesowi monitorowania, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal do zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, gabinetach pracowników administracji, klawiatur, włączników – za czynności monitorowania odpowiada wyznaczony przez kierownika gospodarczego pracownik obsługi.
 6. Proces dezynfekcji, przeprowadza się ściśle przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 7. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby uczniowie i nauczyciele nie byli narażeniu na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji – czas określony jest przez producenta lub wykonawcę dezynfekcji.
 8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 9. W salach lekcyjnych umieszczono płyny do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją.
 10. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.

Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy Zespołu Szkół nr 10 przychodzą do pracy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów infekcji górnych dróg oddechowych czy podwyższonej temperatury.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury (termometr dostępny u woźnego lub pielęgniarki szkolnej).
 3. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną lub COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha) pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły.
 4. W przypadku podejrzewania objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do izolatki (pokój nr 9 na parterze) i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z szkoły dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji, zgodnie z zamieszczoną przy wejściu instrukcją.
 6. Regularnie myją i odkażają ręce płynem dezynfekującym.
 7. Podczas poruszania się po terenie szkoły (poza swoim miejscem pracy) pracownicy administracji i obsługi używają środków ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych, ewentualnie przyłbic.
 8. Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1, 5 metra.
 9. Każdorazowo po kontakcie z osobą z zewnątrz pracownik ma obowiązek zdezynfekowania przyłbicy oraz zmiany bądź dezynfekcji rękawiczek.
 10.  Zakazuje się przemieszczania po terenie szkoły pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.
 11. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie mogą wpłynąć na ograniczenie ryzyka zakażenia:
 12. Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
 13. Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.
 14. Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

Obowiązki pracowników obsługi szkoły

 1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
 2. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków w stołówce warsztatowej.
 4. Myją detergentem lub dezynfekują sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych.
 5. Myją detergentem lub dezynfekują używany w sali gimnastycznej i siłowni sprzęt sportowy oraz podłogi po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 6. Wietrzą części wspólne (korytarze),  pomieszczenia szkoły, w których są organizowane zajęcia, w miarę możliwości, co najmniej raz na godzinę, jeżeli nie jest to możliwe zawsze po zakończeniu zajęć.
 7.  Po zakończeniu pracy oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują wszelkie wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe.
 8. Przy przyjmowaniu z zewnątrz jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające środków ochrony osobistej.
 9. Pracownicy administracji i obsługi szkoły oraz dozorcy powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami wyłącznie do niezbędnego minimum.
 10. Pracownicy administracji i obsługi są zobligowani do obserwowania uczniów, a stwierdzone podejrzenie infekcji górnych dróg oddechowych lub podobnych bezzwłocznie zgłaszać dyrektorowi szkoły.
 11. Wszyscy pracownicy administracji i obsługi wspomagają i nadzorują proces obserwacji uczniów pod kątem niepokojących objawów zdrowotnych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły Covid-19

 1. W szkole, Pracowni Kształcenia Praktycznego oraz w internacie wyznaczono pomieszczenia przeznaczone do izolowania osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddaje się gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). W placówce wprowadza się również indywidualne zalecenia wydane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w tej części placówki, w której przebywał pracownik.
 5. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad postępowania należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Postanowienia końcowe

 1. Kierownik Pracowni Kształcenia Praktycznego ogłasza zasady obowiązujące podczas zajęć w Pracowni (zał.1) i odpowiada za skuteczne poinformowanie o nich pracowników, uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych.
 2. Kierownik internatu (zał. 2) ogłasza zasady obowiązujące podczas przebywania w internacie i odpowiada za skuteczne poinformowanie o nich pracowników, uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych.
 3. Nauczyciele – bibliotekarze ustalą zasady korzystania z biblioteki i czytelni (zał. nr 3), z uwzględnieniem czasu kwarantanny dla książek i poinformują o nich uczniów, nauczycieli i rodziców.
 4. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły, Pracowni Kształcenia Praktycznego lub internatu mają obowiązek stosować się do ustalonych zasad oraz – w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem – do postanowień Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa.
 6. Wprowadzone zasady obowiązują od 1 września 2020 r. do odwołania.
Przewiń do góry
Skip to content