Historia Szkoły

 

Historia Zespołu Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie, popularnej „Samochodówki”, rozpoczęła się w roku 1958, w którym to podjęto decyzję o zorganizowaniu Technikum dla Pracujących zwolnionych z Aparatu Administracyjnego. Było Technikum Budowlane i Technikum Samochodowe dla Pracujących, którego pierwszym dyrektorem była mgr Jadwiga Oborska. W roku szkolnym 1959/60 nastąpiło rozdzielenie obu tych szkół. Nowym dyrektorem został mgr inż. Borys Zawiłow, a podlegało jemu Technikum Samochodowe dla Pracujących i Technikum Samochodowe Młodzieżowe. I właśnie rok 1959 trzeba chyba uznać za rok powstania samodzielnej szkoły o profilu samochodowym, która rozrastała się i rozbudowywała przez wiele lat, tworząc dzisiejszy obraz kompleksu edukacyjnego, pięknie położonego wśród zieleni otaczającej budynki ze wszystkich stron.

 

Przez  41 lat działalności szkoły dyrektorem zespołu był inż. Janusz Wasiak, który poprzez swoją osobowość i myślenie perspektywiczne stał się jej symbolem i był nierozerwalnie z nią kojarzony. W okresie trudnych przemian społeczno-gopodarczych, u progu XXI wieku, urząd piastował mgr inż. Jan Chojnacki. Przez 15 lat kierowania szkołą uporządkował dokumenty szkoły, rozpoczął modernizację obiektów i dostosował działalność do potrzeb reformy szkolnictwa ogólnego i zawodowego. To za jego kadencji Warsztaty Szkolne, obecnie Pracownia Kształcenia Praktycznego, stały się Ośrodkiem Egzaminacyjnym egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

Obecnym dyrektorem jest mgr Tomasz Lampkowski, który piastując funkcję zastępcy dyrektora przez 10 lat, jak mało kto zna szkołę i jej potrzeby na kolejne lata.  Mocnym rozpoczęciem kadencji było podpisanie porozumienia o utworzeniu klasy patronackiej Mercedes-Benz Polska, reaktywacja Pikniku Motoryzacyjnego – imprezy skierowanej do społeczności miasta oraz zorganizowanie obchodów 55-lecia Samochodówki.

 

W dzisiejszym Zespole Szkół nr 10 uczniowie mają możliwość kształcenia się w następujących typach szkół dziennych:

  • technikum samochodowe czteroletnie na podbudowie gimnazjum, kształcące w zawodzie technik samochodowy;
  • technikum mechaniczne czteroletnie na podbudowie gimnazjum, kształcące w zawodach technik mechanik i technik spedytor;
  • zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnia o specjalnościach:
    – mechanik pojazdów samochodowych,
    – elektromechanik pojazdów samochodowych,
    – blacharz samochodowy

 

Szkoła posiada pracownie komputerowe oraz klasopracownie do nauki przedmiotów zawodowych, w których dużą część wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych wykonali uczniowie w ramach prac dyplomowych pod fachowym okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych.

W szkole jest bogato wyposażona w literaturę piękną oraz specjalistyczną, całkowicie skomputeryzowana biblioteka. Przy bibliotece jest wydzielone miejsce na czytelnię na kilkadziesiąt stanowisk.

Szkoła posiada własny klub, aulę, salę tradycji, radiowęzeł oraz gabinet pielęgniarski. Mamy również sale gimnastyczne, siłownię oraz boiska na wolnym powietrzu do gry w piłkę ręczną i nożną.

Wizytówką szkoły był tor kartingowy imienia Andrzeja Hołowieja, zbudowany w czynie społecznym przez uczniów, na którym między innymi odbywały się zawody kartingowe rangi ogólnopolskiej. Walory przestrzenne oraz techniczne umiejscawiają ten tor w grupie 37 najlepszych torów w Europie. W 1999 roku Dyrektor zdecydował się przekazać obiekt władzom miasta. Czasy gospodarki rynkowej nie wpisują komercyjnego funkcjonowania takiego toru w zarządzanie szkołą. Szkoła i obecny dzierżawca „Moto Park Koszalin” utrzymują stosunki dobrosąsiedzkie, podpisując porozumienie o długofalowej współpracy.

 

Ciekawostką architektoniczną jest obserwatorium astronomiczne zbudowane na dachu internatu dla działalności zapaleńców-amatorów astronomii. Jak wiele obiektów w szkole zostały zbudowane z chęci wspierania zainteresowań i inicjatywy uczniów.

 

Działalność uczniów w szkole odbywa się w dużej mierze pod egidą dobrze wykonującego swoje obowiązki i zaangażowanego w pracy Samorządu Szkolnego.

W budynku szkoły ma swoją siedzibę również schronisko turystyczne młodzieżowe, często odwiedzane przez wycieczki z różnych terenów Polski, jak również przez indywidualnych turystów.

Szkoła posiada własny internat na około 150 miejsc oraz stołówkę z całodziennym wyżywieniem dla mieszkańców internatu. Ze stołówki korzystają również dojeżdżający uczniowie oraz nauczyciele.

W Zespole Szkół nr 10 funkcjonują również warsztaty szkolne, w których uczniowie wszystkich typów szkół oraz specjalności odbywają naukę zawodu. W pierwszych latach nauki uczniowie odbywają naukę zawodu na działach ogólnomechanicznych, takich jak: obróbka ręczna, obróbka mechaniczna, spawalnia, izba pomiarów, kontrola techniczna, dział elektryczny itp. W klasach starszych nauka zawodu odbywa się na działach samochodowych. W ramach nauki zawodu uczniowie pod kierunkiem nauczycieli zawodu często wykonują różne prace na działach w ramach usług, z których to zysk przeznaczony jest na opłatę zobowiązań(energia, woda, telefony, płace itp.) oraz remonty, rozbudowę i modernizację warsztatów.

Charakteryzując szkołę chyba najtrudniej jest ustosunkować się do jej przyszłości i przewidzieć jakie perspektywy stają przed Zespołem Szkół. W wyniku wprowadzonej reformy systemu oświaty, będzie to zapewne liceum profilowane o profilu transportowo-spedycyjnym, kształcące w jednym z pięciu profili kształcenia, umożliwiającym dobre przygotowanie ogólnozawodowe. Oprócz liceum jako jego przedłużenie powstanie również policealna średnia szkoła zawodowa. Dla uczniów pragnących szybko uzyskać kwalifikacje rozwiązaniem będzie dwuletnia szkoła zawodowa umożliwiająca uzyskanie tytułu robotnika wykwalifikowanego z możliwością kontynuowania nauki w liceum uzupełniającym.

Natomiast warsztaty szkolne staną zapewne przed problemem przekształcenia w Centrum Kształcenia Praktycznego, być może z pełną samodzielnością. Okres przejściowy w warsztatach wiąże się natomiast z przejściem z modelu nauki zawodu produkcyjno-ćwiczeniowego na model ćwiczeniowo-laboratoryjno-usługowy. Wymaga to również innego sposobu finansowania takiej jednostki.
Internat pozostanie być może razem ze szkołą lub też stanie się samodzielną jednostką typu „bursa międzyszkolna”, świadcząca usługi noclegowo-żywieniowe.

 

Ważne daty

1958 – rozpoczęcie działalności Zespołu Szkół Samochodowych w Koszalinie
1959 – zmiana siedziby szkoły
1966 – oddano do użytku warsztaty szkolne, wybudowano internat oraz powstały pracownie specjalistyczne
1967 – sukcesy uczniów naszej szkoły, zaliczających się do krajowej czołówki kartingowców: Andrzeja HOŁOWIEJA, Leszka SALACHA, Jerzego HINCA, Jana SADOWSKIEGO, Ryszarda MICHALAKA
1968 – oddano do użytku tor kartingowy, który jest jednym z najtrudniejszych technicznie obiektów tego typu w Polsce.
Minister edukacji – Henryk Jabłoński dokonał ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego w naszej szkole
1970 – rozpoczęcie seryjnej produkcji kartów, których byliśmy jedynym producentem w Polsce, by w 1976 osiągnąć produkcję na poziomie 600 sztuk rocznie.
Zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski w Kartingu Szkół Zawodowych.
Indywidualnie tytuł wicemistrza Polski wywalczył nasz uczeń – Andrzej HOŁOWIEJ, a III miejsce zajął również nasz wychowanek – Ryszard SZUBA

Przewiń do góry